Do pobrania

 

Druki i wnioski do pobrania obowiązujące w tutejszej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej:

 

 1. Zgoda  rodziców na udział dziecka w zajęciach grupowych na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej . (wypełniają rodzice / opiekunowie prawni / uczniowie pełnoletni)

 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia dotyczące kształcenia specjalnego albo zajęć  rewalidacyjno - wychowawczych lub wczesnego wspomagania rozwoju.  (wypełnia lekarz)

 3. Zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka w sprawie nauczania indywidualnego. (wypełnia lekarz)

 4. Zaświadczenie Medycyna Pracy

 5. Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. (wypełnia lekarz)

 6. Wniosek rodzica/opiekuna prawnego dotyczący przekazania Karty Indywidualnej dziecka. (wypełniają rodzice / opiekunowie prawni)

 7. Wniosek placówki o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu

 8. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych w celu wydania opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się u ucznia gimnazjum/szkoły ponadgimnazjalnej - wniosek dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 9. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych w celu wydania opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się matematyki u ucznia gimnazjum/szkoły ponadgimnazjalnej - wniosek dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 10. Wniosek o zrealizowanie zajęć na terenie przedszkola/szkoły/placówki w roku szkolnym 20..../20....

 11. Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ ucznia. (Dotyczy nauczania indywidualnego, indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego)
 12. Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ ucznia.(Dotyczy nauczania specjalnego

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej