Statut

STATUT
PORADNI

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

 

Uchwałą  nr  z dnia   24.02.2016 roku Rada Pedagogiczna
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej
postanowiła wprowadzić zmiany do statutu w wyniku czego
powstał tekst ujednolicony niniejszego dokumentu

Dąbrowa Górnicza,  23.03.2016r

 

Statut opracowano na podstawie następujących aktów prawnych:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 - tekst jednolity z poźn. zmianami).
  • Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia1982r. (Dz. U. z 2014r. poz.191 tekst jednolity z późn. zmianami).
  • Rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002r.  w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r, Nr 223, poz. 1869 z późn. zmianami).
  • Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające 
  • w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z  2008 r. Nr 173, poz. 1072).
  • Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z  2013r.,  poz. 199).
  • Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
  • w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U z 2013r., poz.532).
  • Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2015r w sprawie wymagań wobec placówek i szkół (Dz. U. z 2015r., poz.1214).
  • Kodeks pracy - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zmianami).

 

 

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej