Rozporządzenie Parlamentu UE odnośnie przetwarzania danych osobowych

24.05.2018

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W świetle powyższego informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej . Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. 3 Maja 22,  41-300 Dąbrowa Górnicza lub email: sekretariat@poradnia.dabrowa.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. 3 Maja 22,  41-300 Dąbrowa Górnicza lub email: sekretariat@poradnia.dabrowa.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie  ustawy RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z zadań statutowych realizowanych przez Administratora.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizowania zadań statutowych tj. obejmowania pomocą psychologiczno – pedagogiczną , Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w celach statystycznych.

5.Poradnia nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: 

sekretariat@poradnia.dabrowa.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. 3 Maja 22,  41-300 Dąbrowa Górnicza

Informujemy również, że:

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Z poważaniem,

Administrator Danych Osobowych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej.

 

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej