Standardy ochrony dzieci w PPP

 

 

 

 

 

 

 


 

Spis treści

Podstawa prawna........................................................................................................................ 2

Preambuła................................................................................................................................... 3

Rozdział I Objaśnienie terminów................................................................................................. 3

Rozdział II Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci...................... 4

Zasady bezpiecznych relacji między osobami pracującymi w Poradni a dzieckiem................... 4

Zasady bezpiecznych relacji między dziećmi w Poradni............................................................. 7

Reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci................................................................... 7

Rozdział III Wdrażanie nowych osób pracujących w Poradni..................................................... 8

Zasady rekrutowania osób pracujących w Poradni..................................................................... 8

Przygotowanie osób pracujących w Poradni do stosowania Standardów................................... 9

Rozdział IV Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka........................................ 9

Ogólne zasady prowadzenia interwencji..................................................................................... 9

Krzywdzenie przez osobę pracującą w Poradni.......................................................................... 10

Krzywdzenie przez osoby trzecie................................................................................................ 11

Krzywdzenie przez opiekunów dziecka....................................................................................... 12

Krzywdzenie rówieśnicze.............................................................................................................12

Rozdział V Zasady ochrony wizerunku dziecka.......................................................................... 14

Rozdział VI Zasady dostępu dzieci do internetu na terenie Poradni........................................... 14

Rozdział VII Monitoring stosowania Standardów........................................................................ 15

Rozdział VIII Przepisy końcowe.................................................................................................. 16

Załącznik nr 1 Wzór zgody opiekuna dziecka na samodzielny udział w wizycie/zajęciach........ 17

Załącznik nr 2 Kodeks zachowań pozytywnych i negatywnych.................................................. 19

Załącznik nr 3 Zasady bezpiecznego korzystania z internetu..................................................... 20

Załącznik nr 4 Zasady korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń

elektronicznych z dostępem do internetu na terenie Poradni...................................................... 21

Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o zapoznaniu się ze Standardami........................................ 22

Załącznik nr 6 Wzór zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa............................ 23

Załącznik nr 7 Wzór zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia czynu karalnego....................... 24

Załącznik nr 8 Wzór wniosku do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną dziecka........... 25

Załącznik nr 9 Wzór zawiadomienia dyrektora placówki oświatowej o podejrzeniu krzywdzenia dziecka........................................................................................................................................ 26

Załącznik nr 10 Wzór karty interwencji........................................................................................ 27

Załącznik nr 11 Wzór rejestru interwencji.................................................................................... 28

Załącznik nr 12 Wzór ankiety monitorującej poziom realizacji Standardów................................ 29

 

 

 

 

Podstawa prawna

 1. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284).
 2. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526).
 3. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2012 poz. 1169).
 4. Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzona w Lanzarote dnia 25 października 2007 r. (Dz.U. 2015 poz. 608).
 5. Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (Dz.U. 2015 poz. 961).
 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)
 7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2023 poz. 900 – tekst jednolity z późn. zm.)
 8. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2023 poz. 984 – tekst jednolity z późn. zm.)
 9. Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. 2023 poz. 1304 – tekst jednolity).
 10. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. 2021 poz. 1249 – tekst jednolity z późn. zm.)
 11. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 2024 poz. 17 – tekst jednolity).
 12. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego. (Dz.U. 2024 poz. 37 – tekst jednolity).
 13. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2023 poz. 2809 – tekst jednolity)
 14. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781).
 15. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2023 poz. 2499 – tekst jednolity).
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. 2023 poz. 1870).
 17. Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej.

 

Preambuła


Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników Poradni jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Pracownik Poradni traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby, w szczególności potrzeby wynikające z wieku i stopnia sprawności. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownik Poradni, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych Poradni oraz swoich kompetencji.

 

Rozdział I
Objaśnienie terminów
§ 1

 1. Przez Standardy należy rozumieć niniejszy dokument pt. “Standardy ochrony dzieci w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej”.
 2. Ilekroć w Standardach mowa o Poradni, należy przez to rozumieć Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Dąbrowie Górniczej.
 3. Pracownikiem jest osoba zatrudniona w Poradni zgodnie z właściwymi przepisami – zarówno pracownik pedagogiczny, jak i niepedagogiczny.
 4. Praktykantem jest osoba odbywająca praktyki studenckie w Poradni.
 5. Wolontariuszem jest osoba realizująca wolontariat na terenie Poradni.
 6. Osobą pracującą w Poradni jest pracownik, praktykant lub wolontariusz.
 7. Osoba odpowiedzialna za Standardy to wyznaczony przez Dyrektora Poradni pracownik, sprawujący nadzór nad realizacją Standardów w Poradni.
 8. Osoba odpowiedzialna za internet to wyznaczony przez Dyrektora Poradni pracownik, sprawujący nadzór nad korzystaniem z internetu przez dzieci na terenie Poradni oraz nad bezpieczeństwem dzieci w internecie.
 9. Przez osobę znajdującą się w procesie rekrutacji należy rozumieć osobę, która stara się o zatrudnienie w Poradni zgodnie z właściwymi przepisami albo o podjęcie współpracy z Poradnią w ramach wolontariatu lub praktyk studenckich.

§ 2

 1. Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18. roku życia.
 2. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny. W myśl Standardów opiekunem dziecka jest również rodzic zastępczy.
 3. Zgoda opiekuna dziecka oznacza pisemną zgodę co najmniej jednego z opiekunów dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka co do wyrażenia zgody należy poinformować rodziców o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny.
 4. Czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci to takie warunki, sytuacje lub sposoby funkcjonowania rodziny albo placówki, w której przebywa dziecko, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia przemocy, zaniedbania lub wykorzystania seksualnego dziecka. Czynniki ryzyka mogą dotyczyć dziecka, opiekunów dziecka, dalszej rodziny, osób pracujących z dzieckiem, środowiska społecznego lub kulturowego. Nie oznaczają one jednak, że krzywdzenie dziecka na pewno się wydarzy, lecz wskazują na potrzebę zwrócenia uwagi i podjęcia działań zapobiegawczych lub interwencyjnych.
 5. Przez zagrożenie bezpieczeństwa dziecka lub krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie przestępstwa lub czynu karalnego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym osobę pracującą w Poradni, opiekuna dziecka, osobę trzecią lub przez inne dziecko, a także stosowanie przemocy wobec dziecka w jakiejkolwiek formie bądź też zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie.
 6. Przez podejrzenie krzywdzenia dziecka należy rozumieć rozpoznanie okoliczności mogących świadczyć o krzywdzeniu dziecka lub uzyskanie informacji o krzywdzeniu dziecka bezpośrednio od dziecka lub innej osoby.
 7. Przez dziecko pokrzywdzone należy rozumieć zarówno dziecko, wobec którego stwierdzono krzywdzenie, jak i dziecko, co do którego istnieje podejrzenie, że zostało skrzywdzone.

§ 3

 1. Dane osobowe dziecka to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację dziecka.
 2. Rejestry oznaczają rejestry wymienione w Rozdziale 3. ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym oraz Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych.
 3. Przez właściwy sąd rodzinny należy rozumieć najbliższy dla miejsca zamieszkania dziecka sąd rejonowy, wydział rodzinny i nieletnich.
 4. Przez właściwą jednostkę policji lub prokuratury należy rozumieć komisariat policji lub prokuraturę rejonową właściwe dla miejsca zaistnienia przestępstwa lub czynu karalnego.
 5. Przez właściwy ośrodek pomocy społecznej należy rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.

Rozdział II
Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci
Zasady bezpiecznych relacji między osobami pracującymi w Poradni a dzieckiem
§ 4

 1. Zasady bezpiecznych relacji z dzieckiem obowiązują wszystkie osoby pracujące w Poradni. Osoby pracujące w Poradni mają obowiązek zapoznać się z zasadami bezpiecznych relacji z dzieckiem przed przystąpieniem do realizacji zadań z udziałem dzieci.
 2. Zasady bezpiecznych relacji z dzieckiem opierają się na poszanowaniu godności dziecka, jego podmiotowości i praw, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do prywatności oraz ochrony przed krzywdzeniem.

§ 5

 1. Wszystkie osoby pracujące w Poradni stwarzają optymalne warunki do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego dzieci.
 2. Osoby pracujące w Poradni dbają o bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu na terenie Poradni, monitorując sytuację i dobrostan dzieci, zarówno fizyczny, psychiczny, jak i społeczny.
 3. Osoby pracujące w Poradni zobowiązane są do utrzymywania profesjonalnej relacji z dziećmi i każdorazowego rozważenia, czy reakcja, komunikat bądź działanie wobec dziecka są adekwatne do sytuacji, wieku i stopnia sprawności dziecka, a także bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe wobec innych dzieci.
 4. Osoby pracujące w Poradni uwzględniają w pracy z dziećmi ich możliwości rozwojowe oraz wynikające ze stopnia sprawności i neuroróżnorodności.
 5. Osoby pracujące w Poradni tworzą w Poradni kulturę otwartości i wzajemnej odpowiedzialności sprzyjającej zgłaszaniu i omawianiu wszelkich zagadnień i problemów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony dzieci. 

§ 6

 1. Osoby pracujące w Poradni traktują dzieci z szacunkiem, w szczególności:
 • równo traktują wszystkie dzieci bez względu na ich pochodzenie, tożsamość kulturową, status socjoekonomiczny, cechy rodzinne, wiek, płeć, tożsamość psychoseksualną, orientację psychoseksualną, cechy fizyczne, stopień sprawności, przekonania, wiarę lub brak wyznania;
 • wysłuchują dziecko z uwagą i traktują jego wypowiedzi i przedstawioną wersję zdarzeń z należytą powagą;
 • zwracają się do dziecka preferowanym przez nie imieniem lub pseudonimem (o ile nie ma on formy obraźliwej) i zaimkiem;
 • komunikują się bez oceniania osób i używania wobec nich etykiet.

§ 7

 1. Niedozwolone ze strony osoby pracującej w Poradni wobec dziecka są:
 • wszelkie zachowania, które zagrażają bezpieczeństwu lub naruszają godność dziecka, w szczególności zachowania mające znamiona przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej;
 • zachowania mające znamiona seksualizacji relacji (zachowywanie się w sposób seksualnie prowokacyjny, formułowanie seksualnych aluzji, prezentacja materiałów o charakterze erotycznym);
 • akceptowanie bądź uczestniczenie w nielegalnych czynnościach, w które angażowane jest dziecko;
 • podawanie dziecku alkoholu, wyrobów tytoniowych lub środków psychoaktywnych oraz nielegalnych substancji, jak również używanie ich w obecności dziecka;

     2. W szczególności, komunikacja osoby pracującej w Poradni z dzieckiem nie może:

 • wzbudzać w dziecku poczucia zagrożenia (groźby, krzyk);
 • deprecjonować lub obniżać poczucia własnej wartości u dziecka (np. wyzwiska, reakcja nieadekwatna do sytuacji, wzbudzanie poczucia winy);
 • poniżać lub upokarzać dziecka (wyszydzanie, ośmieszanie);
 • naruszać granic psychicznych dziecka (niezachowywanie odpowiedniego dystansu, obcesowość).

§ 8

 1. Kontakt fizyczny z dzieckiem ze strony osoby pracującej w Poradni jest dozwolony jeśli stanowi:
 • niezbędną część procesu diagnostycznego lub terapeutycznego;
 • formę adekwatnego zareagowania na potrzeby emocjonalne, szczególnie dziecka młodszego, np. poprzez przytulenie się do dorosłego; przy czym kontakty tego typu powinny mieć miejsce najlepiej w obecności osób trzecich, w przestrzeniach otwartych;
 • niezbędną interwencję prowadzoną w bezpośrednim kontakcie fizycznym, co jest dopuszczalne w sytuacjach, gdy zachowanie dziecka zagraża jego własnemu życiu lub zdrowiu, zagraża zdrowiu lub życiu kogoś z otoczenia albo skutkuje dewastacją mienia Poradni, osób pracujących w Poradni lub osób trzecich, a przy tym dziecko nie reaguje na polecenia słowne osoby pracującej w Poradni

2. Bezpośredni kontakt fizyczny jest również uprawniony w sytuacji, gdy konieczne jest podjęcie działań z zakresu pomocy  przedmedycznej (działania ratunkowe związane z udzieleniem pierwszej pomocy), a także zagrożenia lub paniki spowodowanej czynnikami zewnętrznymi (alarm pożarowy lub inny typ alarmu, intensywne zjawiska atmosferyczne, niebezpieczne zachowania osób trzecich itp.)

§ 9

 1. Kontakty bezpośrednie i prowadzone za pomocą TIK z dzieckiem poza terenem Poradni (przede wszystkim dotyczy relacji terapeutycznej) powinny być: 
 • ściśle powiązane z wykonywaniem obowiązków służbowych przez osobę pracującą w Poradni;
 • mieć określony i uzasadniony cel;
 • być dokumentowane (zapisy w dokumentacji pracy, możliwość wykonania kopii lub wydruku archiwum połączeń, korespondencji mailowej lub sms-owej)

2. Niedopuszczalne jest utrzymywanie kontaktów z dzieckiem poza terenem Poradni celem zaspokojenia przez dorosłego własnych potrzeb społecznych lub emocjonalnych, namawiania do zachowań niezgodnych z prawem, dających poczucie bycia faworyzowanym, wyróżnianym.

§ 10

 1. W trakcie przebywania na terenie Poradni dziecko powinno znajdować się pod opieką swojego opiekuna. Zarówno w przypadku uczestniczenia przez dziecko w zajęciach grupowych na terenie Poradni, jak i w przypadku spotkań indywidualnych dziecka z pracownikiem (wizyta diagnostyczna, sesja terapii) opiekun dziecka każdorazowo oczekuje na dziecko przed salą zajęciową lub gabinetem i osobiście odbiera dziecko po zakończeniu zajęć lub wizyty.
 2. W przypadku dzieci powyżej 13 roku życia, po uzyskaniu pisemnej zgody opiekuna dziecka, dopuszczalne jest:
 • samodzielne zgłaszanie się dziecka na zajęcia profilaktyczne, terapeutyczne indywidualne/grupowe oraz samodzielny powrót z zajęć;
 • samodzielne zgłoszenie się dziecka na umówioną, kolejną wizytę u danego pracownika oraz samodzielny powrót z tej wizyty.

     3. Wzór pisemnej zgody opiekuna, o której mowa w § 10, pkt. 2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Standardów.

§ 11

 1. Osoby pracujące w Poradni obowiązuje zasada poufności informacji uzyskiwanych w toku pracy z dziećmi. Wyjątek dla tej zasady stanowią: 

       a. sytuacje, w których osoba pracująca w Poradni poweźmie podejrzenie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka;

       b. superwizja, podczas której omawiane są przypadki pracy z dziećmi, z zachowaniem anonimizacji danych pozwalających na identyfikację dziecka.

2. Pracowników obowiązuje zakaz ujawniania informacji dotyczących dziecka wobec osób nieuprawnionych, w tym wobec innych dzieci. Obejmuje to wizerunek dziecka, informacje o sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, medycznej, opiekuńczej i prawnej dziecka, a także wynikach przeprowadzanych w Poradni badań diagnostycznych.

3. Pracowników obowiązuje zakaz utrwalania wizerunku dziecka (np. filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) dla potrzeb prywatnych. Dotyczy to także umożliwienia osobom trzecim utrwalenia wizerunków dzieci bez zgody ich opiekunów.

Zasady bezpiecznych relacji między dziećmi w Poradni
§ 12

 1. Dzieci przebywające na terenie Poradni mają obowiązek przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad i norm zachowania.
 2. Dzieci uznają prawo innych dzieci do odmienności ze względu na: pochodzenie, tożsamość kulturową, status socjoekonomiczny, cechy rodzinne, wiek, płeć, tożsamość psychoseksualną, orientację psychoseksualną, cechy fizyczne, stopień sprawności, przekonania, wiarę lub brak wyznania. Dzieciom nie wolno naruszać praw innej osoby ze względu na jakąkolwiek jej odmienność.
 3. Dzieci mają prawo do własnych poglądów i ocen, pod warunkiem, że ich sposób wyrażania nie wyrządza nikomu krzywdy, w szczególności nie narusza ich poczucia godności i wartości osobistej oraz jest wolny od zachowań agresywnych lub przemocowych. W Poradni nie ma zgody na żadną z form przemocy.
 4. Dzieci są zobowiązane do respektowania praw i wolności osobistych innych, ich prawa do własnego zdania, do poszukiwań i popełniania błędów, do własnych poglądów, wyglądu i zachowań – w ramach społecznie przyjętych norm i wartości.
 5. Wszystkie dzieci dbają o przestrzeganie przyjętego w Poradni kodeksu zachowań pozytywnych i negatywnych. Kodeks zachowań stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Standardów.
 6. Jeżeli dziecko doświadczy bądź stanie się świadkiem któregokolwiek z opisanych w kodeksie zachowań, powinno poinformować o tym zdarzeniu osobę pracującą w Poradni, do której ma najszybszy dostęp, w celu uzyskania pomocy.
 7. Jeśli osoba pracująca w Poradni lub inna osoba dorosła będzie świadkiem zachowań negatywnych pomiędzy dziećmi, ma obowiązek niezwłocznie interweniować w celu zaprzestania przez dzieci stosowania tych zachowań.

Reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci
§ 13

 1. Osoby pracujące w Poradni posiadają odpowiednią wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.
 2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka krzywdzenia dziecka osoby pracujące w Poradni monitorują sytuację i dobrostan dziecka, a także udzielają mu wsparcia emocjonalnego, informacyjnego i edukacyjnego.
 3. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka krzywdzenia dziecka w rodzinie osoby pracujące w Poradni, które pozostają z dzieckiem i jego rodziną w bezpośrednim kontakcie podejmują rozmowę z opiekunami dziecka, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy. Z przebiegu rozmowy należy sporządzić notatkę służbową.
 4. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka w Poradni osoby pracujące w Poradni przekazują tę informację osobie odpowiedzialnej za Standardy.
 5. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka krzywdzenia dziecka w placówce oświatowej, osoba pracująca w Poradni, która zidentyfikowała takie czynniki, informuje o tym fakcie Dyrektora Poradni i sporządza notatkę służbową.

Rozdział III
Wdrażanie nowych osób pracujących w Poradni
Zasady rekrutowania osób pracujących w Poradni
§ 14

 1. W Poradni nie są zatrudniane osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu dzieci.
 2. Dyrektor Poradni każdorazowo prowadzi ocenę kompetencji i przygotowania osoby znajdującej się w procesie rekrutacji.

§ 15

 1. Poradnia wykonuje wobec osoby znajdującej się w procesie rekrutacji, przed nawiązaniem z nią stosunku pracy lub przed dopuszczeniem do realizacji działań z dziećmi, obowiązki określone w Rozdziale 3. ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Za realizację obowiązku odpowiada Dyrektor Poradni, który może upoważnić do tego wyznaczoną osobę.
 2. W przypadku zatrudniania pracowników pedagogicznych konieczne jest również zweryfikowanie, czy osoba znajdująca się w procesie rekrutacji nie widnieje w Centralnym Rejestrze Orzeczeń Dyscyplinarnych.
 3. Każda osoba znajdująca się w procesie rekrutacji podaje dane osobowe, które następnie służą do wykonania obowiązku określonego w § 15 pkt. 1 i 2 niniejszych Standardów.
 4. Osoba, która nie udostępni wymaganych danych osobowych, nie przedstawi wymaganych dokumentów, co do której niemożliwe jest zweryfikowanie w odpowiednich rejestrach albo która figuruje w jednym z rejestrów wskazanych w § 15 pkt. 1 i 2 niniejszych Standardów, nie może zostać zatrudniona w Poradni lub podjąć współpracy z Poradnią w innej formie.
 5. W celu monitorowania bezpieczeństwa dzieci w Poradni, poza wykonaniem obowiązku określonego w § 15 pkt. 1 i 2 niniejszych Standardów, Poradnia dokonuje każdego roku sprawdzenia osób pracujących w Poradni w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
 6. Wydruki z rejestrów przechowywane są w aktach osobowych osób zatrudnionych w Poradni w oparciu o umowę o pracę lub w analogicznej dokumentacji dotyczącej osób pracujących w Poradni w oparciu o inne umowy.
 7. W przypadku powzięcia informacji o wszczęciu wobec pracownika Poradni postępowania karnego o przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub przestępstwa z użyciem przemocy popełnionego przeciwko dziecku, Dyrektor Poradni zawiesza tę osobę w czynnościach służbowych (do czasu zakończenia postępowania karnego lub dyscyplinarnego) oraz – w przypadku pracowników pedagogicznych – zawiadamia o sprawie Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli. W przypadku powzięcia informacji o wszczęciu takiego postępowania wobec wolontariusza lub praktykanta Dyrektor niezwłocznie odsuwa tę osobę od wszelkich form kontaktu z dziećmi i rozwiązuje współpracę z tą osobą.
 8. Każda osoba pracująca w Poradni przed dopuszczeniem do pracy, zostaje zapoznana z obowiązującymi w Poradni Standardami ochrony małoletnich, w tym z zasadami bezpiecznych relacji osób pracujących w Poradni z dziećmi. Zapoznanie się ze Standardami powinno zostać potwierdzone pisemnym oświadczeniem. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszych Standardów.

Przygotowanie osób pracujących w Poradni do stosowania Standardów
§ 16

 1. Dyrektor Poradni wyznacza spośród pracowników Poradni osobę odpowiedzialną za Standardy oraz określa zasady organizacji i dokumentowania działań podejmowanych w ramach procedur określonych w Standardach.
 2. Osoba odpowiedzialna za Standardy odpowiada za przygotowanie osób pracujących w Poradni do stosowania Standardów:
 • przygotowanie do stosowania Standardów polega na pogłębianiu wiedzy i umiejętności z zakresu znajomości praw dziecka, identyfikacji ryzyka krzywdzenia dziecka, rozpoznawania symptomów krzywdzenia dziecka, podejmowania, zgodnie z prawem, właściwych działań interwencyjnych oraz ich dokumentowania;
 • zasady przygotowania do stosowania Standardów obejmują indywidualne podejście do osób pracujących w Poradni, adekwatność szkoleń do ich potrzeb oraz regularne aktualizacje w przypadku zmian w Standardach, przepisach prawa powszechnego lub przepisach wewnętrznych Poradni.
 • sposób dokumentowania przygotowania osób pracujących w Poradni do stosowania Standardów powinien obejmować listy imienne osób, które przeszły szkolenie, wraz z tematyką szkolenia.

    3. Osoba odpowiedzialna za Standardy po przeszkoleniu osób pracujących w Poradni powinna monitorować postępy w stosowaniu Standardów, udzielając wsparcia i dodatkowych wyjaśnień tam, gdzie jest to potrzebne. Zasady prowadzenia przeglądu Standardów opisane są w Rozdziale VI niniejszych Standardów.

Rozdział IV
Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka
Ogólne zasady prowadzenia interwencji
§ 17

 1. Każde dziecko, będące klientem Poradni, może zgłosić dowolnej osobie pracującej w Poradni i w dowolnej formie fakt zagrożenia swojego bezpieczeństwa lub doświadczania krzywdzenia.
 2. Wszystkie osoby pracujące w Poradni zobowiązane są do zgłaszania podejrzenia zagrożenia bezpieczeństwa lub krzywdzenia dziecka, zarówno ze strony innych osób pracujących w Poradni, jak i opiekunów dziecka, osób trzecich czy innych dzieci.
 3. W przypadku podjęcia przez osobę pracującą w Poradni podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, ma ona obowiązek zrealizowania opisanych niżej odpowiednich procedur oraz sporządzenia pisemnej notatki służbowej i przekazania jej osobie odpowiedzialnej za Standardy. Osoba odpowiedzialna za Standardy dokonuje zarejestrowania zgłoszenia.
 4. W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia dziecka zostało zgłoszone praktykantowi lub wolontariuszowi, przekazuje on tę informację pracownikowi Poradni pełniącemu nadzór nad jego pracą w Poradni. Pracownik podejmuje następnie właściwe działania opisane w niniejszych Standardach.

§ 18

 1. W przypadku podejrzenia, że życie dziecka jest zagrożone lub grozi mu ciężki uszczerbek na zdrowiu należy niezwłocznie poinformować odpowiednie służby (policja, pogotowie ratunkowe), dzwoniąc pod numer 112 (centrum powiadamiania ratunkowego), 997 (policja), 999 (pogotowie). Poinformowania służb dokonuje osoba pracująca w Poradni, która jako pierwsza powzięła informację o zagrożeniu, informując o tym fakcie również Dyrektora Poradni.
 2. W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że wobec dziecka popełniono przestępstwo, a osobą podejrzewaną o popełnienie przestępstwa jest osoba powyżej 17 roku życia, Dyrektor Poradni kieruje zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego i przekazuje je do właściwej jednostki policji lub prokuratury. Wzór zawiadomienia znajduje się w załączniku nr 6 do niniejszych Standardów.
 3. Dyrektor Poradni podejmuje niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa, o ile miało ono miejsce na terenie Poradni.
 4. Wszystkie osoby pracujące w Poradni, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

§ 19

 1. Z przebiegu każdej interwencji i poczynionych w jej toku ustaleń sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 10 do niniejszych Standardów.
 2. Karta interwencji zawiera plan wsparcia dziecka. Wsparcie obejmuje przede wszystkim współpracę z instytucjami pomocowymi, policją i prokuraturą, jak również objęcie dziecka pomocą psychologiczną w Poradni.
 3. Karty interwencji przechowywane są w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora Poradni, w sposób zapewniający zachowanie poufności i ochronę danych osobowych.
 4. Osoba odpowiedzialna za Standardy prowadzi rejestr interwencji. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 11 do niniejszych Standardów.

Krzywdzenie przez osobę pracującą w Poradni
§ 20

Zgłoszenie krzywdzenia dziecka ze strony osoby pracującej w Poradni przyjmuje Dyrektor Poradni. Zgłoszenie krzywdzenia dziecka ze strony Dyrektora Poradni przyjmuje Wicedyrektor Poradni.

§ 21

 1. Dyrektor/Wicedyrektor Poradni organizuje spotkanie z opiekunami dziecka, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz o potrzebie lub możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym u innych instytucji, organizacji lub służb (np. objęcie dziecka wsparciem psychologicznym).
 2. Dyrektor/Wicedyrektor Poradni bada wszystkie okoliczności sprawy, w szczególności wysłuchuje osobę podejrzewaną o krzywdzenie oraz świadków zdarzenia.
 3. O wnioskach z przeprowadzonej interwencji i podjętych środkach zaradczych Dyrektor/Wicedyrektor Poradni informuje opiekunów dziecka na piśmie.

§ 22

 1. W przypadku gdy osoba pracująca w Poradni dopuściła się wobec dziecka przestępstwa, Dyrektor Poradni składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i odpowiednio rozwiązuje współpracę z tą osobą (w przypadku wolontariusza lub praktykanta) albo zawiesza w czynnościach służbowych (w przypadku wszystkich pracowników) i kieruje zawiadomienie do rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli (w przypadku pracownika pedagogicznego).
 2. W przypadku gdy osoba pracująca w Poradni dopuściła się wobec dziecka innej formy krzywdzenia niż popełnienie przestępstwa na jego szkodę, ale naruszenie dobra dziecka jest znaczne, w szczególności gdy doszło do dyskryminacji lub naruszenia godności dziecka albo gdy krzywdzenie miało formę długotrwałą lub powtarzającą się wobec różnych dzieci, Dyrektor Poradni kieruje zawiadomienie do do rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli. W szczególnych przypadkach może zawiesić nauczyciela w czynnościach służbowych przed wyjaśnieniem sprawy i ewentualnym rozstrzygnięciem przez Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli.
 3. W pozostałych przypadkach Dyrektor Poradni powinien rozważyć odpowiedni sposób zareagowania na incydent krzywdzenia dziecka, uwzględniając w pierwszym rzędzie konsekwencje zdarzenia dla stanu psychicznego dziecka i poczucie bezpieczeństwa wśród klientów korzystających z oferty Poradni, a także gotowość osoby, która dopuściła się krzywdzenia do podjęcia autentycznej refleksji i zmiany swojego zachowania.

Krzywdzenie przez osoby trzecie
§ 23

 1.  W przypadku, gdy pracownikowi Poradni zgłoszono podejrzenie krzywdzenia dziecka przez osoby trzecie, pracownik ten organizuje spotkanie z opiekunami dziecka, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz o potrzebie lub możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym u innych instytucji, organizacji lub służb (np. złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, poinformowanie szkoły, objęcie dziecka wsparciem psychologicznym).
 2. W przypadku, gdy z rozmowy z opiekunami wynika, że nie są oni zainteresowani pomocą dziecku, ignorują zdarzenie lub w inny sposób nie wspierają dziecka, które doświadczyło krzywdzenia pracownik powiadamia o tym fakcie Dyrektora Poradni. Dyrektor Poradni powinien w takiej sytuacji rozważyć sporządzenie wniosku o wgląd w sytuację rodzinną dziecka i skierować wniosek do właściwego sądu rodzinnego. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 8 do niniejszych Standardów.

§ 24

 1. W przypadku, gdy osoba trzecia, która dopuściła się krzywdzenia jest zatrudniona lub współpracuje z inną placówką oświatową, wówczas Dyrektor Poradni przekazuje dyrektorowi tej placówki zawiadomienie o podejrzeniu krzywdzenia dziecka. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 9 do niniejszych Standardów.
 2. W przypadku, gdy z rozmowy z dyrektorem placówki wynika, że nie jest on zainteresowany pomocą dziecku, ignoruje zdarzenie lub w inny sposób nie wspiera dziecka, które doświadczyło krzywdzenia, Dyrektor Poradni powinien rozważyć możliwość zgłoszenia sprawy do organu prowadzącego lub nadzorującego pracę placówki.

Krzywdzenie przez opiekunów dziecka
§ 25

 1. W przypadku, gdy zgłoszono podejrzenia krzywdzenia dziecka przez jego opiekuna pracownik Poradni, który powziął taką informację, organizuje spotkanie z niekrzywdzącym opiekunem dziecka, któremu przekazuje informacje o zdarzeniu oraz o potrzebie lub możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym u innych organizacji lub służb (np. zgłoszenie się do ośrodka interwencji kryzysowej, poinformowanie szkoły, objęcie dziecka lub rodziny wsparciem psychologicznym)
 2. W przypadkach spełniających wskazane warunki i na zasadach wskazanych we właściwym rozporządzeniu pracownik Poradni podczas spotkania z nie krzywdzącym opiekunem dziecka wszczyna procedurę Niebieskie Karty. Zgoda opiekuna nie jest wymagana do wszczęcia procedury.
 3. W przypadku, gdy z rozmowy z nie krzywdzącym opiekunem dziecka wynika, że nie jest on zainteresowany pomocą dziecku, ignoruje zdarzenie lub w inny sposób nie wspiera pokrzywdzonego dziecka pracownik zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Poradni, który następnie sporządza wniosek o wgląd w sytuację rodzinną dziecka, a następnie kieruje wniosek do właściwego sądu rodzinnego – wzór wniosku stanowi załącznik nr 8 do niniejszych Standardów.
 4. Jeśli z przeprowadzonych ustaleń wynika, że opiekun dziecka zaniedbuje jego potrzeby psychofizyczne lub rodzina jest niewydolna wychowawczo, Dyrektor Poradni zawiadamia właściwy ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy socjalnej rodzinie.

§ 26

 1. Druki i formularze „Niebieskiej Karty – A” i „Niebieskiej Karty – B” znajdują się w sekretariacie Poradni.
 2. Rejestr wszczętych procedur oraz dokumentację związaną ze wszczętymi procedurami „Niebieskie Karty”, a także wnioskami do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną dziecka, prowadzi Dyrektor Poradni.
 3. Wgląd w dokumentację wszczętych procedur posiadają wyłącznie osoby upoważnione imiennie przez Dyrektora Poradni.
 4. Osoby upoważnione do wglądu w dokumentację wszczętych procedur „Niebieskie Karty” są zobowiązane do zachowania poufności informacji i danych osobowych umieszczanych w dokumentacji.

Krzywdzenie rówieśnicze
§ 27

 1. Jeżeli dziecko zachowuje się na terenie Poradni w sposób agresywny, przemocowy, krzywdzący wobec innych dzieci i nie reaguje na podejmowane wobec niego interwencje osób pracujących w Poradni albo jeśli dziecko poprzez swoje zachowanie zagraża własnemu bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych osób, opiekun dziecka zostaje powiadomiony o tym fakcie oraz o konieczności natychmiastowego opuszczenia przez dziecko Poradni. Decyzję w sprawie takiej interwencji podejmuje osoba pracująca w Poradni, będąca na miejscu zdarzenia.
 2. Jeżeli dziecko uczestniczy w wizycie lub zajęciach samodzielnie, na podstawie pisemnej zgody rodzica, opiekun dziecka prezentującego zachowania opisane w § 27 pkt. 1 zostaje niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie oraz o konieczności natychmiastowego odebrania dziecka. Do czasu odebrania dziecka przez opiekuna osoby pracujące w Poradni zapewniają dziecku opiekę.
 3. W sytuacji, gdy zachowanie dziecka stanowi znaczące zagrożenie dla niego samego, dla innych osób lub mienia, pomimo interwencji osób działających w Poradni, osoba pracująca w Poradni, będąca na miejscu zdarzenia wzywa w celu udzielenia odpowiedniej pomocy policję lub pogotowie ratunkowe, powiadamiając o tym fakcie opiekuna dziecka.
 4. Jeżeli zajęcia prowadzone przez osobę pracującą w Poradni odbywają się na terenie innej placówki oświatowej, dziecko prezentujące zachowania opisane w § 27 pkt. 1 zostaje wyłączone z udziału w zajęciach. W takiej sytuacji opiekę nad dzieckiem wyłączonym z udziału w zajęciach przejmuje nauczyciel placówki, na terenie której odbywają się zajęcia.

§ 28

 1. W przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez inne dziecko przebywające na terenie Poradni należy przeprowadzić rozmowę z dzieckiem podejrzewanym o krzywdzenie oraz jego opiekunem, a także oddzielnie z dzieckiem pokrzywdzonym i jego opiekunem.
 2. Dla dziecka podejrzewanego o krzywdzenie oraz dziecka pokrzywdzonego sporządza się oddzielne karty interwencji.
 3. Wspólnie z opiekunami dziecka podejrzewanego o krzywdzenie zostaje opracowany plan naprawczy, celem zmiany niepożądanych zachowań dziecka. W trakcie rozmowy należy upewnić się, że dziecko podejrzewane o krzywdzenie innego dziecka samo nie jest krzywdzone przez swoich opiekunów, innych dorosłych bądź inne dzieci.
 4. Jeżeli osobą podejrzewaną o krzywdzenie dziecka jest inne dziecko w wieku od 13 do 17 lat, a jego zachowanie stanowi czyn karalny, Dyrektor Poradni składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia czynu karalnego do właściwego sądu rodzinnego. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 7 do niniejszych Standardów.

§ 29

 1. W przypadku, gdy dziecko krzywdzące nie przebywa na terenie Poradni, Dyrektor Poradni organizuje spotkanie z opiekunami dziecka pokrzywdzonego, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz o potrzebie lub możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym u innych organizacji lub służb (np. złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub czynu karalnego, poinformowanie szkoły dziecka krzywdzącego, objęcie dziecka wsparciem psychologicznym).
 2. W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia dotyczy dziecka będącego pod stałą opieką innej placówki oświatowej, Dyrektor Poradni kieruje zawiadomienie o podejrzeniu krzywdzenia dziecka do kierownictwa tej placówki. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 9 do niniejszych Standardów.

Rozdział V
Zasady ochrony wizerunku dziecka
§ 30

 1. Poradnia, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.
 2. Pracownik Poradni może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.
 3. Osoba pracująca w Poradni nie ma prawa udostępniać przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani o jego rodzinie czy sytuacji życiowej.
 4. Osoba pracująca w Poradni nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekunów. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik Poradni jest przeświadczony, iż jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.
 5. W sytuacjach wyjątkowych Dyrektor Poradni lub wyznaczony przez niego pracownik może wypowiedzieć się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekunów po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekuna dziecka.
 6. Podanie danych kontaktowych opiekuna dziecka przedstawicielowi mediów dopuszczalne jest jedynie w sytuacji jego wiedzy i uprzedniej zgody.
 7. Osobie pracującej w Poradni nie wolno umożliwiać pracownikowi mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, robienie zdjęć, nagrywanie głosu dziecka) na terenie Poradni bez pisemnej zgody opiekuna dziecka i uprzedniej zgody Dyrektora Poradni.
 8. W Poradni nie utrwala się wizerunku dzieci w jakiejkolwiek formie do celów reklamowych czy promocyjnych (nie umieszcza się na ulotkach Poradni, plakatach czy też na stronie internetowej).

Rozdział VI
Zasady dostępu dzieci do internetu na terenie Poradni
§ 31

 1. Infrastruktura sieciowa Poradni umożliwia dostęp do Internetu, na sprzęcie elektronicznym należącym do Poradni, zarówno osobom pracującym w Poradni, jak i dzieciom.
 2. Rozwiązania organizacyjne na poziomie Poradni bazują na aktualnych standardach bezpieczeństwa sieci.
 3. W Poradni zatrudniona jest osoba odpowiedzialna za internet. Do jej obowiązków należy zabezpieczanie sieci internetowej Poradni przed niebezpiecznymi treściami poprzez instalację i aktualizację, co najmniej raz w miesiącu, odpowiedniego oprogramowania, a także zakładanie indywidualnych kont użytkownika na komputerach.
 4. Pracownicy Poradni posiadają indywidualne konta użytkownika, umożliwiające korzystanie z komputera służbowego na terenie Poradni. Pracownicy zachowują login i hasło do konta w tajemnicy.
 5. Dzieci korzystają z komputerów Poradni wyłącznie za pomocą dedykowanego dla nich konta użytkownika. Na koncie użytkownika przeznaczonym dla dzieci dostępne jest wyłącznie oprogramowanie konieczne dla realizacji procesu diagnostycznego lub zajęć.
 6. Użytkownikowi komputera zabrania się:
 • instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania zainstalowanego w systemie;
 • usuwania cudzych plików, odinstalowania programów, dekompletowania sprzętu.

§ 32

 1. Możliwość korzystania przez dziecko z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci internet, znajdujących się w zasobach Poradni możliwa jest wyłącznie w trakcie prowadzonej przez osobę pracującą w Poradni diagnozy, terapii lub innych zajęć. W trakcie ww. czynności osoba pracująca w Poradni jest zawsze obecna razem z dzieckiem w gabinecie.
 2. W przypadku dostępu realizowanego pod nadzorem osoby pracującej w Poradni, osoba ta ma obowiązek poinformowania dziecka o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu oraz dalszego czuwania nad bezpieczeństwem korzystania z internetu przez dziecko. Zasady bezpiecznego korzystania z internetu stanowią załącznik nr 3 do niniejszych Standardów.
 3. Zasady korzystania na terenie Poradni z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych z dostępem do internetu, będących w posiadaniu dziecka lub opiekuna dziecka stanowią załącznik nr 4 do niniejszych Standardów.
 4. Jeżeli osoba pracująca w Poradni dowie się od dziecka, jego rodzica lub opiekuna albo od innej osoby pracującej w Poradni, że w trakcie pobytu dziecka na terenie Poradni zaistniała możliwość skrzywdzenia dziecka z wykorzystaniem internetu (np. korzystanie przez dziecko ze stron zawierających niebezpieczne treści, upublicznianie wizerunku dziecka w sposób krzywdzący lub ośmieszający go – cyberprzemoc) podejmuje się działania zgodnie z procedurami dotyczącymi podejrzenia krzywdzenia dziecka opisanymi Standardach.

§ 33

 1. Poradnia, w ramach działań statutowych, oferuje rodzicom i placówkom oświatowym zajęcia lub programy profilaktyczne i psychoedukacyjne podnoszące poziom wiedzy na temat ochrony dzieci, np.:
 • grupy wsparcia dla rodziców;
 • konsultacje i prelekcje dla rodziców i pedagogów z zakresu bezpieczeństwa dziecka w Internecie;
 • zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży obejmujące tematykę bezpiecznego korzystania z internetu.

Rozdział VII
Monitoring stosowania Standardów
§ 34

 1. Każda osoba pracująca w Poradni, która powzięła informację o naruszeniu Standardów ma obowiązek zgłoszenia tego faktu niezwłocznie do Osoby odpowiedzialnej za Standardy.
 2. Osoba odpowiedzialna za Standardy jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Standardów, za reagowanie na sygnały ich naruszenia oraz za proponowanie zmian w Standardach.
 3. Osoba odpowiedzialna za Standardy przeprowadza wśród pracowników Poradni ankietę monitorującą poziom realizacji Standardów w Poradni. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 12 do niniejszych Standardów. W ankiecie pracownicy Poradni mogą proponować zmiany w Standardach oraz wskazywać naruszenia Standardów w Poradni.
 4. Osoba odpowiedzialna za Standardy dokonuje opracowania wypełnionych przez osoby pracujące w Poradni ankiet. Sporządza na tej podstawie raport z monitoringu, który następnie przekazuje Dyrektorowi Poradni. Pierwszy raport powinien być sporządzony do końca czerwca 2024 r., a kolejne nie rzadziej niż raz na dwa lata.
 5. Dyrektor Poradni zapoznaje się z raportem, dokonuje oceny skuteczności Standardów, ich dostosowania do aktualnych potrzeb oraz zgodności z obowiązującymi przepisami. Następnie Dyrektor Poradni wprowadza do Standardów niezbędne zmiany i ogłasza osobom pracującym w Poradni nowe brzmienie Standardów.

Rozdział VIII
Przepisy końcowe
§ 35

 1. Standardy wchodzą w życie z dniem 15.02.2024 r.
 2. Standardy, w wersji zupełnej oraz w wersji skróconej (przeznaczonej dla dzieci i zawierającej istotne dla nich informacje), zostają udostępnione na stronie internetowej Poradni oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Poradni, w miejscu i w sposób widoczny dla dzieci i opiekunów dzieci.
 3. W przypadku dokonania zmian w treści Standardów, aktualna wersja zostaje udostępniona najpóźniej w terminie jej wejścia w życie w sposób opisany w § 35, pkt.2 niniejszych Standardów.

 

 

Załączniki do standardów ochrony małoletnich PPP Dąbrowa Górnicza

Standardy ochrony dzieci w PPP - wersja skrócona

 

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej