Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej jest specjalistyczną placówką oświatową obejmującą opieką dzieci i młodzież w wieku od urodzenia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz ich rodziców i opiekunów, a także nauczycieli, wychowawców szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo -wychowawczych z terenu gminy Dąbrowa Górnicza.

 

Poradnia nasza prowadzona jest przez gminę Dąbrowa Górnicza. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach z Delegaturą w Sosnowcu.

 

Poradnia jest placówką czynną cały rok, również w okresie ferii zimowych i wakacji.

Pomoc w naszej poradni jest udzielana bezpłatnie! Do skorzystania z niej nie potrzeba skierowania lekarskiego, ani skierowania ze strony przedszkola lub szkoły. Wystarczy zgłoszenie dokonane telefoniczne lub osobiście przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka i ustalenie terminu wizyty.

 

CEL DZIAŁANIA NASZEJ PLACÓWKI TO:

 • udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz logopedycznej w zakresie rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.
 • wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Przeczytaj więcej w zakładce: O NAS - STATUT.

Prosimy o zapoznanie się z aktualizowaną w każdym roku ofertą skierowaną do dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli i specjalistów dostępną w zakładce: OFERTA. Znajdziecie tam Państwo proponowane formy zajęć grupowych, terapii, grup wsparcia itp.

Zachęcamy również do systematycznego śledzenia AKTUALNOŚCI podawanych na naszej stronie i na facebooku!

 

Poniżej znajdziecie Państwo podstawowe informacje o pracy naszej placówki:

 

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z POMOCY NASZEJ PORADNI?

dzieci i młodzież uczęszczająca do placówek oświatowych (np. żłobków, przedszkoli, szkół) znajdujących się na terenie Dąbrowy Górniczej. W przypadku małych dzieci nieuczęszczających jeszcze do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie naszego miasta. dzieci i młodzież w wieku: od momentu urodzenia do ukończenia szkoły średniej. dzieci i młodzież niepełnoletnia za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych wyrażoną pisemnie w postaci wniosku wypełnionego podczas wizyty w poradni. Na pierwszą wizytę zobowiązany zawsze stawić się rodzic lub opiekun prawny. w przypadku młodzieży pełnoletniej wniosek o przeprowadzenie badania lub objęcie terapią wypełnia sam uczeń rodzice i nauczyciele w/ w dzieci.
 

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PIERWSZEJ WIZYTY ?

Na pierwszą wizytę należy zabrać ze sobą pesel dziecka. Wskazane jest również przyniesienie książeczki zdrowia, gdyż informacje w niej zawarte pomogą pracownikowi w zebraniu wywiadu o wczesnym rozwoju dziecka.

W przypadku, gdy wizytę w poradni rodzicom lub opiekunom sugerowało przedszkole lub szkoła wskazane jest przyniesienie opinii od nauczyciela, wychowawcy. Opinia taka jest cennym źródłem informacji dla osoby prowadzącej badania, gdyż dotyczy postępów edukacyjnych dziecka i jego zachowań na terenie przedszkola/ szkoły. Prosimy o taką opinię zwłaszcza wówczas, gdy zgłoszenie dotyczy trudności wychowawczych w placówce oświatowej, trudności w poprawnym pisaniu lub problemów w uczeniu się matematyki.

W sytuacji, gdy dziecko przychodzi na wizytę z opiekunem prawnym prosimy o przedłożenie dokumentu prawnego zaświadczającego o przyznaniu opieki prawnej nad małoletnim.

Jeśli zgłoszenie dotyczy trudności edukacyjnych, warto zabrać ze sobą prace plastyczne dziecka (dzieci przedszkolne), zeszyty z j polskiego i matematyki (dzieci szkolne).

W przypadku, gdy u dziecka występują trudności w czytaniu i pisaniu, konieczne jest przedstawienie wyniku badania okulistycznego. W przypadku podejrzenia dysleksji także badania słuchu.

 

RÓŻNORODNE FORMY DZIAŁANIA PORADNI

Nasza Poradnia oferuje szereg działań specjalistycznych, które odpowiadają na zgłaszane potrzeby m.in. są to:

 • badania  diagnostyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, konsultacje lekarskie
 • wydawanie orzeczeń, opinii, informacji o wynikach diagnozy
 • indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne dla  dzieci i  młodzieży (terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna)
 • terapia rodzin
 • grupy wsparcia
 • warsztaty i treningi
 • porady i konsultacje
 • udział w spotkaniach nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy  psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce
 • udział w zebraniach rad pedagogicznych
 • mediacje
 • interwencje kryzysowe
 • wykłady i prelekcje
 • działalność informacyjno-szkoleniowa
 • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych, psychologów i pedagogów szkolnych.

 

Nasza poradnia od wielu lat współpracuje ze wszystkimi przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi na terenie Dąbrowy Górniczej. Współpraca ta dotyczy: udzielania i organizowania przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  udzielania nauczycielom, wychowawcom i specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.                             

W naszej placówce oraz na terenie przedszkoli i szkół prowadzimy działania z zakresu profilaktyki uzależnień  i innych  problemów dzieci i młodzieży. Prowadzimy także  edukację dotyczącą ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.

 

WYDAWANIE OPINII I ORZECZEŃ:

Wydawanie orzeczeń, opinii, informacji o wynikach diagnozy odbywa się na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz.U poz.199).

Zobacz więcej w zakładce: O NAS – PROCEDURA WYDAWANIA ORZECZEŃ I OPINII O WWR.

PORADNIA WYDAJE OPINIE  W SPRAWACH:

 • wczesnego wspomagania rozwoju (dla dzieci niepełnosprawnych: niepełnosprawnych ruchowo w tym z afazją, słabowidzących i niewidomych, słabosłyszących i niesłyszących, z autyzmem , z Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną)
 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego
 • spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inna formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 • promowania ucznia klasy I lub II klasy podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego
 • gotowości szkolnej dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym;
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub w placówce
 • zwolnienia ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją, autyzmem, Zespołem Aspergera,  afazją,  z  niepełnosprawnościami  sprzężonymi z nauki drugiego języka obcego
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu  nauczania do indywidualnych   potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego  stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych   potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom
 • udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
 • pierwszeństwa przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej;
 • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego  do pracy
 • zezwolenie na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonania określonej pracy lub nauki zawodu
 • braku  przeciwwskazań do wykonania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
 • inne opinie o przebadanych.

PORADNIA WYDAJE ORZECZENIA:

O potrzebie kształcenia specjalnego (dla dzieci niepełnosprawnych: niepełnosprawnych ruchowo w tym z afazją, słabowidzących i niewidomych, słabosłyszących i niesłyszących, z autyzmem , z Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną) o potrzebie nauczania indywidualnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły/ realizowanie rocznego obowiązkowego przygotowania do podjęcia obowiązku szkolnego.
 

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej