Do pobrania

 

Druki i wnioski do pobrania obowiązujące w tutejszej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej:

 

 1. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia dotyczące kształcenia specjalnego albo zajęć rewalidacyjno - wychowawczych lub wczesnego wspomagania rozwoju. (wypełnia lekarz)
 2. Zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka w sprawie nauczania indywidualnego. / obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego(wypełnia lekarz)
 3. Zaświadczenie Medycyna Pracy
 4. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego / nauczania indywidualnego/opinii potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka .
 5. Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ ucznia. (Dotyczy nauczania indywidualnego, indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego)
 6. Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka ucznia (dotyczy kształcenia specjalnego, wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych)
 7. Wniosek placówki o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu
 8. Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ ucznia/uczennicy - dotyczy zindywidualizowanej ścieżki kształcenia 
 9. Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka / ucznia/ uczennicy dotyczy kontynuacji zindywidualizowanej ścieżki kształcenia 
 10. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych w celu wydania opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się u ucznia szkoły ponadgimnazjalnej
 11. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych w celu wydania opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się u ucznia szkoły ponadpodstawowej
 12. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych w celu wydania opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się matematyki u ucznia szkoły ponadgimnazjalnej
 13. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych w celu wydania opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się matematyki u ucznia szkoły ponadpodstawowej
 14. Klauzula RODO
 15. Klauzula informacyjna dla ucznia pełnoletniego
 16. Wniosek o przeprowadzenie badania na terenie poradni
 17. Wniosek o wydanie opinii po przeprowadzonych badaniach 
 18. Zgoda rodziców na udział dziecka w zajęciach grupowych na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej . (wypełniają rodzice / opiekunowie prawni / uczniowie pełnoletni)
 19. Wniosek rodzica/opiekuna prawnego dotyczący przekazania Karty Indywidualnej dziecka. (wypełniają rodzice / opiekunowie prawni)
 20. Wniosek o zrealizowanie zajęć na terenie przedszkola/szkoły/placówki w roku szkolnym 20..../20....
 21. Procedura przyjmowania klientów poradni Psychologiczno Pedagogicznej- Koronawirus
 22. Ankieta kwalifikacji

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej