Do pobrania

 

Druki i wnioski do pobrania obowiązujące w tutejszej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej:

 

(druki do edycji w formacie word dostępne są poniżej)
 

 1. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka / ucznia w sprawie kształcenia specjalnego, wczesnego wspomagania rozwoju (wypełnia lekarz) 
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia w sprawie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka / ucznia w sprawie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego / nauczania indywidualnego – dotyczy przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych (wypełnia lekarz) 
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia szkoły ponadgimnazjalnej w sprawie nauczania indywidualnego (wypełnia lekarz)
 5. Zaświadczenie Medycyny Pracy (wypełnia lekarz)
 6. Wniosek o wydanie orzeczenia dotyczy: kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz wczesnego wspomagania rozwoju  (wypełnia rodzic).
 7. Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka / ucznia (dotyczy indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nauczania indywidualnego) (wypełnia przedszkole, szkoła)
 8. Opinia  o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka / ucznia (dotyczy kształcenia specjalnego/wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) (wypełnia szkoła)
 9. Wniosek placówki o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka/ucznia (wypełnia przedszkole, szkoła)
 10. Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia (dotyczy trudności edukacyjnych i wychowawczych)
 11. Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka / ucznia (dotyczy zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania  przedszkolnego / zindywidualizowanej ścieżki kształcenia) dotyczy: przedszkola  /szkoły podstawowe / szkoły ponadpodstawowe
 12. Opinia  o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia (dotyczy zindywidualizowanej ścieżki kształcenia) dotyczy: szkoły ponadgimnazjalne
 13. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych w celu wydania opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się u ucznia szkoły ponadpodstawowej
 14. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych w celu wydania opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się u ucznia szkoły ponadgimnazjalnej
 15. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych w celu wydania opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się matematyki u ucznia  szkoły ponadpodstawowej
 16. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych w celu wydania opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się matematyki u ucznia szkoły ponadgimnazjalnej
 17. Klauzula informacyjna RODO dla rodzica/prawnego opiekuna/osoby pełnoletniej
 18. Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego
 19. Wniosek o przeprowadzenie badania
 20. Wniosek o wydanie opinii
 21. Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział dziecka w zajęciach grupowych na terenie poradni
 22. Wniosek rodzica/opiekuna prawnego dotyczący przekazania Karty Indywidualnej dziecka/ucznia
 23. Wniosek o zrealizowanie zajęć na terenie przedszkola/szkoły /placówki w roku szkolnym 20…./20…. (dotyczy przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych) 

 


Druki do edycji w formacie word 

 1. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka / ucznia w sprawie kształcenia specjalnego, wczesnego wspomagania rozwoju (wypełnia lekarz)
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia w sprawie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka / ucznia w sprawie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego / nauczania indywidualnego – dotyczy przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych (wypełnia lekarz)
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia szkoły ponadgimnazjalnej w sprawie nauczania indywidualnego (wypełnia lekarz)
 5. Zaświadczenie Medycyny Pracy (wypełnia lekarz)
 6. Wniosek o wydanie orzeczenia dotyczy: kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz wczesnego wspomagania rozwoju (wypełnia rodzic)
 7. Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka / ucznia (dotyczy indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nauczania indywidualnego) (wypełnia przedszkole, szkoła)
 8. Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka / ucznia (dotyczy kształcenia specjalnego/wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) (wypełnia szkoła)
 9. Wniosek placówki o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka/ucznia (wypełnia przedszkole, szkoła)
 10. Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia (dotyczy trudności edukacyjnych i wychowawczych)
 11. Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka / ucznia (dotyczy zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego / zindywidualizowanej ścieżki kształcenia) dotyczy: przedszkola /szkoły podstawowe / szkoły ponadpodstawowe
 12. Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia (dotyczy zindywidualizowanej ścieżki kształcenia) dotyczy: szkoły ponadgimnazjalne
 13. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych w celu wydania opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się u ucznia szkoły ponadpodstawowej
 14. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych w celu wydania opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się u ucznia szkoły ponadgimnazjalnej
 15. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych w celu wydania opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się matematyki u ucznia szkoły ponadpodstawowej
 16. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych w celu wydania opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się matematyki u ucznia szkoły ponadgimnazjalnej
 17. Klauzula informacyjna RODO dla rodzica/prawnego opiekuna/osoby pełnoletniej
 18. Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego
 19. Wniosek o przeprowadzenie badania
 20. Wniosek o wydanie opinii
 21. Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział dziecka w zajęciach grupowych na terenie poradni
 22. Wniosek rodzica/opiekuna prawnego dotyczący przekazania Karty Indywidualnej dziecka/ucznia
 23. Wniosek o zrealizowanie zajęć na terenie przedszkola/szkoły /placówki w roku szkolnym 20…./20…. (dotyczy przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych)

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej