Do pobrania

 

Druki i wnioski do pobrania obowiązujące w tutejszej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej:

 

 1. Zgoda  rodziców na udział dziecka w zajęciach grupowych na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej . (wypełniają rodzice / opiekunowie prawni / uczniowie pełnoletni)

 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia dotyczące kształcenia specjalnego albo zajęć  rewalidacyjno - wychowawczych lub wczesnego wspomagania rozwoju.  (wypełnia lekarz)
 3. Zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka w sprawie nauczania indywidualnego. (wypełnia lekarz)

 4. Zaświadczenie Medycyna Pracy

 5. Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. (wypełnia lekarz)

 6. Wniosek rodzica/opiekuna prawnego dotyczący przekazania Karty Indywidualnej dziecka. (wypełniają rodzice / opiekunowie prawni)
 7. Wniosek placówki o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu
 8. Wniosek o zrealizowanie zajęć na terenie przedszkola/szkoły/placówki w roku szkolnym 20..../20....
 9. Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ ucznia. (Dotyczy nauczania indywidualnego, indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego)
 10. Klauzula informacyjna dla ucznia pełnoletniego
 11. Klauzula informacyjna dla rodzica/prawnego opiekuna
 12. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych w celu wydania opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się matematyki u ucznia gimnazjum szkoły ponadgimnazjalnej
 13. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych w celu wydania opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się matematyki u ucznia szkoły ponadpodstawowej
 14. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych w celu wydania opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się u ucznia gimnazjum szkoły ponadgimnazjalnej
 15. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych w celu wydania opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się u ucznia szkoły ponadpodstawowej
 16. Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka ucznia (dotyczy kształcenia specjalnego, wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych)
 17. Wniosek o wydanie orzeczenia, opinia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 18. Ankieta kwalifikacji 
 19. Procedura przyjmowania klientów poradni  Psychologiczno Pedagoicznej - Koronawirus
 20. Wniosek o przeprowadzenie badania
 21. Wniosek o wydanie opinii
 22. Klauzula RODO

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej