Procedura zapisywania dzieci na WWR

 

PROCEDURA   PLANOWANIA

WIZYT DIAGNOSTYCZNYCH DZIECI NA WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

 

(dotyczy dzieci do 2 roku życia – trzech specjalistów na jednej wizycie)

 

1. Zapisy na diagnozę odbywają się zarówno telefonicznie jak i osobiście w sekretariacie PPP.

2. Zapisy prowadzone są w godzinach pracy sekretariatu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

3. Pracownik sekretariatu podaje datę i godzinę wizyty oraz gabinet, w którym odbywa się wizyta.

4. Pacjenci zapisywani są w kolejności zgłoszeń. Jeśli termin oczekiwania przekracza miesiąc pacjent umieszczony jest na liście rezerwowej.

5. W dniu poprzedzającym wizytę, jest ona potwierdzana przez sekretariat w rozmowie telefonicznej z rodzicem.

6. Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna odbywa się w czasie jednej wizyty rodzica (rodziców) z dzieckiem w zespole specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Po przeprowadzonej diagnozie, jeśli przedłożone zaświadczenie lekarskie jest prawidłowe rodzic wypełnia wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i otrzymuje zawiadomienie o dacie posiedzenia zespołu orzekającego. Jeśli przedstawione zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty jest niewystarczające i wymaga uzupełnienia przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia uzupełnionego zaświadczenia.

Po przedstawieniu prawidłowej dokumentacji lekarskiej rodzic otrzymuje zawiadomienie  o terminie zespołu orzekającego (w zał. wzór pisma wzywającego rodzica o dostarczenie dokumentacji medycznej).                                                            

7. Dokumenty, które należy przynieść na wizytę:

  • Zaświadczenie lekarskie  od specjalisty na druku pobranym ze strony internetowej PPP i posiadaną dokumentację medyczną uzasadniającą wniosek dotyczącą leczenia specjalistycznego dziecka,
  • Dokument potwierdzający tożsamość dziecka.

8. W przypadku  nieobecności  jednego  z  członków  zespołu,  dyrektor  w  miarę  możliwości,  wyznacza  osoby  zastępujące.  W sytuacji  gdzie  nie  ma  takiej  możliwości   wizyta  jest   odwoływana    i   ustalany   jest   nowy,  jak  najszybszy  termin,  w konsultacji z dyrektorem lub wicedyrektorem poradni.

9. O każdym przypadku konieczności przełożenia zaplanowanej  wizyty dziecka  sekretariat niezwłocznie informuje dyrektora lub wicedyrektora poradni.

10. Z dziećmi  powyżej  2 roku życia każdy specjalista   przeprowadza  diagnozę  indywidualną, na którą dziecko jest umawiane zgodnie z procedurą przyjmowania klientów w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej.

                                                                     

                                                                   Dąbrowa Górnicza dn. 30.05.2022 r.

 

 

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej