KOMUNIKAT

25.03.2020

Na podstawie § 10  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV -2. ( Dz.U z 2020 r , poz. 491), zawiadamiam o rodzaju i formie wprowadzonych ograniczeń w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej ul. 3-go Maja 22 w okresie od  23.03.2020 r.  do odwołania:

1. W pierwszej kolejności prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz: 7.30 – 15.30 telefon: 322623811, 322625350. Kontaktować można się również mailowo pod adresem: sekretariat@poradnia.dabrowa.pl przez serwis e-puap: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej. Wyłączona jest bezpośrednia obsługa w sekretariacie poradni.

2. Pracownicy pedagogiczni nie wykonują   badań diagnostycznych,  nie prowadzą bezpośredniej terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej  dzieci i młodzieży oraz  nie prowadzą bezpośrednio wywiadów i porad dla rodziców i porad dla nauczycieli, ponieważ  realizacja tych zadań wymaga bezpośredniego kontaktu ,, twarzą w twarz’’ i odległości mniejszej niż zalecana 1,5- 2m .  W sprawie nowych terminów badań proszę kontaktować się z sekretariatem poradni- w pierwszej kolejności będą ustalane terminy badań dzieci wymagających wydania orzeczeń, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i opinii o potrzebie odroczenia od realizacji spełniania obowiązku szkolnego.

3. W Poradni, w zależności od zgłaszanych potrzeb , dyrektor powołuje    zespoły orzekające wydające orzeczenia  o potrzebie kształcenia specjalnego , nauczania indywidualnego  oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka . Warunkiem  wydania orzeczeń i opinii jest jednak dostarczenie przez rodzica wniosku o ich wydanie wraz z kompletem dokumentów tj. aktualnym  zaświadczeniem lekarskim, aktualną  opinią szkoły, a w przypadku kształcenia specjalnego opinią zawierającą wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka oraz  aktualnymi wynikami badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych.

Druk wniosku znajduje się na stronie internetowej poradni www.poradnia.dabrowa.pl w zakładce - do pobrania.  Prosimy również o zapoznanie się z klauzulą RODO, wydrukowanie jej i dołączenie do przesyłanych dokumentów. Jeśli rodzic posiada komplet dokumentów można złożyć je przez e- PUAP, wysłać pocztą lub złożyć w zaklejonej kopercie w skrzynce pocztowej na parterze budynku poradni pod schodami. Prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie telefonicznie w celu konsultacji kompletności dokumentacji. Służymy również konsultacją telefoniczną przy wypełnianiu wniosku.

4. Informujemy, że pracownicy poradni pozostają w gotowości do pracy i w razie  potrzeby uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej są do Państwa dyspozycji, udzielając wsparcia i interwencji w formie telefonicznej lub e-mailowej dzieciom , młodzieży, rodzicom, nauczycielom. Po kontakcie ze specjalistą  możliwe  jest  uzgodnienie optymalnej formy wsparcia również  poprzez wykorzystanie środków komunikacji   elektronicznej np. skype, messenger  , WhatsApp .

Na stronie internetowej zamieszczany jest aktualizowany harmonogram dyżurów  psychologów poradni wraz z numerami telefonów i godzinami  pracy. Kontakt z osobą pełniącą dyżur jest równoznaczny z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Do dyspozycji  pozostają również pedagodzy i logopedzi naszej poradni – udzielają  wsparcia w zakresie min. metod  i organizacji uczenia się, rozwijania funkcji percepcyjno – motorycznych, doskonalenia umiejętności czytania i pisania,  przygotowania dziecka 6-letniego  do nauki w szkole, rozwijania komunikacji językowej u dzieci.

W sytuacji bezwzględnej konieczności działań interwencyjnych w formie wizyty  bezpośredniej – musi  się ona odbyć z zachowaniem wymaganych środków ostrożności – t.j. odległości 1-5- 2 m,  maseczek na twarzach, rękawiczek – jest to jednak sytuacja sztuczna nie zapewniająca komfortu dzieciom , młodzieży ,  rodzicom i utrudniająca  skuteczną pomoc psychologiczno – pedagogiczną .

5. Na stronie internetowej poradni www.poradnia.dabrowa.pl  w zakładce czytelnia – artykuły – psycholog, pedagog, logopeda- radzi znajdują się materiały do wykorzystania  do pracy z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia terapeutyczne w poradni oraz linki polecające strony internetowe, które warto odwiedzić. Proszę śledzić naszą stronę  internetową – planujemy  wdrożenie  platformy  umożliwiającej  pracę zdalną możliwą w zaistniałych warunkach.

 

Nasze działanie podyktowane jest troską o zdrowie Państwa ,  Państwa rodzin oraz zdrowie pracowników poradni.

                                     

                                     Mamy nadzieję, że spotkamy się z Państwa zrozumieniem

                                              Dyrekcja i pracownicy PPP  w Dąbrowie Górniczej

 

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej