OŚWIADCZENIE O DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE O DOSTĘPNOŚCI

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://poradnia.dabrowa.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej.

  • Data publikacji strony internetowej: 
  • Data ostatniej dużej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

  • brak tekstu alternatywnego dla niektórych elementów graficznych
  • niektóre z pól formularzy nie zawierają etykiet
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany, PDF)

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Oświadczenie sporządzono dnia: .
  • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi i aktualizacji dnia: 08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (PC, PDA, Pocket PC) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki internetowe)

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • XHTML 1.0 Transitional
  • WCAG 2.0 (WAI: A)

oraz

  • Section 508

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla niewidomych

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące jak np. zmiana wielkości czcionki. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS. Jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, na którym przeglądasz strony internetowe nie wspiera CSS, zawartość strony jest nadal łatwa do odczytania. Wszystkie obrazki zawierają atrybuty alt z opisem. Grafiki, które są częścią prezentacyjną strony posiadają puste atrybuty alt. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Artur Malczyk - Administrator systemu oraz www na adres poczty elektronicznej sekretariat@ppp.dg.pl  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji nie dostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna


Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna, mieści się po adresem Dąbrowa Górnicza 41-300, ul. 3 Maja 22. Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście od ulicy 3 Maja, oraz wejście od ulicy Sienkiewicza. Przy schodach do głównego wejścia  znajduje się podjazd dla wózków. W budynku nie ma windy w związku z czym dostęp do gabinetów znajdujących się na pierwszym oraz drugim piętrze jest możliwy jedynie schodami.  

Dla osób na wózkach dostępny jest parter.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi

 

Raport dostępności

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej