ORGANIZACJA I ZAKRES WSPÓŁPRACY

 

ORGANIZACJA I ZAKRES WSPÓŁPRACY

 PORADNI PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ

W DĄBROWIE GÓRNICZEJ  Z PRZEDSZKOLAMI, SZKOŁAMI

 I PLACÓWKAMI

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków  organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i  młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017r. poz. 1578),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i  publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 199 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń 
 • i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1743).

I. Zasięg działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz  pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu  dzieciom , młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek mającym siedzibę na terenie miasta Dąbrowa Górnicza. W przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki udziela pomocy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.  

II.  Organizacja współpracy pracowników poradni z przedszkolami, szkołami i placówkami z obszaru działania Poradni:

 1. Współpraca  jest  organizowana w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby,  a jej formy uwzględniają  możliwości lokalnej społeczności i podmiotów współpracujących. Osobą odpowiedzialną za organizację współpracy z ramienia  poradni  jest dyrektor i wskazani przez niego pracownicy pedagogiczni.
 2. Pisemnym potwierdzeniem woli współpracy jest porozumienie w sprawie warunków współpracy zawarte między dyrektorem szkoły/ placówki a dyrektorem poradni (§4 ust.4  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591).
 3. Dyrektor Poradni przydziela pracownikom w każdym roku szkolnym  odpowiedzialność za współpracę w poszczególnych obszarach z przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi z rejonu działania poradni.
 4. Wykaz pracowników i podległych im placówek znajduje się w dokumentacji poradni sekretariacie, oraz na stronie internetowej poradni pod adresem www.poradnia.dabrowa.pl  w zakładce wspomaganie - opiekunowie placówek.
 5. Każda placówka jest poinformowana, który pracownik poradni odpowiada za współpracę w danym obszarze.
 6. Informacje na ten temat przekazywane są podczas wizyt w przedszkolach , szkołach, rozmów telefonicznych z dyrektorami placówek i nauczycielami, spotkań z pedagogami szkolnymi, przy przekazywaniu oferty programowej.
 7. Oferta poradni zamieszczana jest na stronie internetowej  www.poradnia.dabrowa.pl.
 8. Terminy wizyt pracowników poradni w szkołach i placówkach ustalane są z dyrektorem placówki, pedagogiem szkolnym lub nauczycielami (w zależności od formy i zakresu oczekiwanej pomocy).
 9. Po przeprowadzonych w klasie zajęciach z uczniami wychowawcy wpisują w dzienniku temat zajęć oraz nazwisko prowadzącego lub wpisują inne realizowane formy np. konsultacje dla rodziców w dzienniku zajęć pedagoga  szkolnego oraz zeszycie współpracy z poradnią.
 10. Dyrektor przedszkola, szkoły, placówki pedagog lub psycholog szkolny informuje pozostałych nauczycieli o możliwości spotkania z pracownikiem poradni podczas zaplanowanej wizyty .
 11. Dyrektor przedszkola/ szkoły /placówki lub zastępująca podczas nieobecności dyrektora osoba potwierdza realizację przez psychologa/ pedagoga/ logopedę zaplanowanych form pracy  na ,,Karcie pracy w terenie” posiadanej przez pracownika poradni.

III.     Zakres współpracy Poradni z przedszkolami, szkołami, placówkami:

 1. Do zadań poradni należy:
 • diagnozowanie
 • udzielanie dzieciom i młodzieży bezpośredniej pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
 • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, w tym wspierania nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
 • prowadzenie wspomagania przedszkoli , szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

Pracownicy poradni prowadzą w związku z tym działania na terenie poradni, jak i poza poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole, placówce gdzie współpracują z nauczycielami i specjalistami w zakresie rozpoznawania potrzeb wychowanków oraz planowania i realizowania zróżnicowanych form wsparcia udzielanego dzieciom i rodzicom.

 

 Współpraca w zakresie diagnozowania, opiniowania i orzekania o formach pomocy dzieciom i młodzieży

 

1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz  indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu. 

2. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna , w tym diagnozowanie w poradni odbywa się na pisemny wniosek rodzica/ opiekuna prawnego/ pełnoletniego ucznia.

3. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności: wydanie opinii; wydanie orzeczenia objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną; wspieranie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

4.W celu wypełnienia tego zadania niezbędne jest pozyskanie przez specjalistów poradni wiedzy na temat problemów dydaktycznych i wychowawczych diagnozowanych dzieci, młodzieży , pełnoletnich uczniów:

a) Poradnia może wystąpić, po poinformowaniu rodziców składających wniosek o przeprowadzenie diagnozy,  do dyrektora przedszkola, szkoły i placówki o wydanie opinii przez nauczycieli,  wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów  (  § 5 ust 5  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 199 ze zm.),

b) O wydanie opinii  nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce może również zwrócić się do dyrektora przedszkola, szkoły i placówki  wnioskodawca       i dostarczyć ją osobiście do poradni (§ 5 ust 2  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 199 ze zm.),

5. W odniesieniu do dzieci  i młodzieży z niepełnosprawnością , dzieci i młodzieży którym  stan zdrowia znacznie utrudnia im lub uniemożliwia uczęszczanie do szkoły,  ubiegających się o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,  orzeczenia  o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania:

a) Przewodniczący zespołu orzekającego  powołany zarządzeniem dyrektora poradni - może wystąpić (po poinformowaniu wnioskodawcy)  do właściwego dyrektora przedszkola, szkoły i placówki o wydanie opinii przez nauczycieli,  wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów  prowadzących zajęcia z dzieckiem,

b) O wydanie opinii może również zwrócić się wnioskodawca. 

c) Dyrektor przedszkola, szkoły , placówki  wydaje  opinię się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez dyrektora poradni  prośby o wydanie opinii. Kopię opinii przekazuje się rodzicom dziecka lub ucznia lub pełnoletniemu uczniowi. (§ 7.2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1743).

Opinia, zawiera w szczególności: - § 7.3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1743). 

1) informację o rozpoznanych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem  indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwościach psychofizycznych dziecka lub ucznia, w tym mocnych stronach i uzdolnieniach;

2) informację o funkcjonowaniu dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub  placówce, w tym występujących trudnościach, a w przypadku dzieci lub uczniów:

a) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem  społecznym objętych kształceniem specjalnym – wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia,

b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi – okresową ocenę funkcjonowania dziecka; 

3) informację o działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów w celu  poprawy funkcjonowania dziecka lub ucznia  w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, formach udzielonej dziecku lub uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i  udzielanej pomocy oraz wnioskach dotyczących dalszej pracy z dzieckiem lub uczniem mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka lub ucznia.

6. Do wniosku składanego w poradni o wydanie opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, zwanej dalej „zindywidualizowaną ścieżką” organizowanej dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji   i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych  dołącza się  min. dokumentację określającą trudności w funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu lub szkole.

 Stąd przed wydaniem  tej opinii: 

1)      poradnia we współpracy z przedszkolem lub szkołą oraz rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez przedszkole lub szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 2) nauczyciele  i specjaliści  prowadzący zajęcia z uczniem sporządzają opinię  o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole (§12 ust.4 i ust.  5   Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania  i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591). 

7. Opinię o dziecku/uczniu podpisuje dyrektor przedszkola/ szkoły lub w przypadku nieobecności dyrektora osoba  wyznaczona na zastępcę.

Wzory opinii dostępne są na stronie internetowej poradni pod adresem  www.poradnia.dabrowa.pl  w zakładce do pobrania

 

Współpraca w zakresie udzielania dzieciom i młodzieży bezpośredniej pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 

 Aktualne rozwiązania w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej pozwalają - w przypadku , gdy z wniosków nauczycieli i specjalistów przedszkola, szkoły i placówki wynika, że mimo udzielanej dziecku pomocy nie następuje poprawa jego funkcjonowania - wystąpić z wnioskiem do poradni o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu .

Dyrektor przedszkola, szkoły i placówki , kierując wniosek do poradni musi umieścić w nim informacje o:

1) rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwościach psychofizycznych ucznia oraz potencjale rozwojowym ucznia;

2) występujących trudnościach w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu, szkole i placówce lub szczególnych uzdolnieniach ucznia;

3) działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w celu poprawy funkcjonowania ucznia w przedszkolu, szkole i placówce, formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi w przedszkolu, szkole lub placówce, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy;

4) wnioskach dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia - § 21.ust 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591)

W szczególnych przypadkach, na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia  poradnia obejmuje dziecko oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno - pedagogiczną . Pomoc w tym zakresie polega w szczególności na:

1) prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;

2) udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

3)udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych  możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

 

Współpraca w zakresie realizowania zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki , w tym wspierania nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,

 

1. Zadania profilaktyczne poradni ukierunkowane  są na :

1)  udzielanie nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w:

 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I–III szkoły podstawowej,

 • planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,

 • rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;

2)  współpracę z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu   i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

3) współpracę, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,    w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego; 

4) udzielanie nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy  w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

5) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

6) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

7) udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli  i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom.

 2. Zadania te  realizowane są w szczególności w formie :

 •  w odniesieniu do dzieci i młodzieży - warsztatów , porad  , prelekcji i wykładów   ,mediacji , interwencji kryzysowej , działalności informacyjno - szkoleniowej,

 •  w odniesieniu do dorosłych ( rodzice , nauczyciele , specjaliści )- porad i konsultacji,  udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów; udziału w zebraniach rad pedagogicznych, warsztatów,  grup wsparcia;  wykładów i prelekcji,  działalności informacyjno-szkoleniowej;

 • organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

3. W maju każdego roku dyrektor poradni zwraca się z prośbą do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek w formie ankiety badającej potrzeby  w zakresie realizacji zadań profilaktycznych  , których wyniki są następnie analizowane w celu przygotowania oferty zajęć dla dzieci, młodzieży , rodziców i nauczycieli na kolejny rok szkolny.

4. Zaktualizowana we wrześniu oferta jest  zamieszczana jest na stronie internetowej pod adresem www.poradnia.dabrowa.pl  w zakładce OFERTA

5. Współpraca w zakresie realizowania zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki , w tym wspierania nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych odbywa się na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły i placówki skierowany do dyrektora poradni ( wniosek dostępny na stronie internetowej poradni pod adresem www.poradnia.dabrowa.pl)

Pisemne zgłoszenie dyrektora  szkoły lub innej placówki na wybraną formę działań może również przyjąć każdy z pracowników poradni . Wnioski rejestrowane są w sekretariacie poradni i przekazywane osobie odpowiedzialnej za współpracę z placówką/szkołą.

6. Przedszkola, szkoły i placówki mają możliwość zgłaszania potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w ciągu  całego roku szkolnego.

 

Współpraca w zakresie prowadzenia wspomagania przedszkoli , szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

1. Zadania poradni związane z prowadzeniem wspomagania przedszkoli, szkół i placówek polegają na zaplanowaniu i przeprowadzeniu we współpracy z dyrektorem i radą pedagogiczną przedszkola, szkoły lub placówki działań mających na celu poprawę jakości ich pracy w zakresie:

1) wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;

2) wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe;

3)  realizacji podstaw programowych;

4) rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;

5) analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminów, o których mowa w art. 3 pkt. 21, 21c i 21d ustawy o systemie oświaty;

6)  potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków, o których mowa w pkt. 5;

7)   innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.

2. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:

 • pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
 • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
 • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;
 • wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

3.  Zadanie realizuje się w trakcie całego roku szkolnego.

4. Współpraca poradni z przedszkolem, szkołą lub placówką następuje z inicjatywy dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub z inicjatywy dyrektora poradni.

5. Dyrektor przedszkola, szkoły placówki składa wniosek do dyrektora poradni w formie pisemnej, w terminie do końca maja roku szkolnego  poprzedzającego rozpoczęcie wspomagania, uzasadniając wniosek potrzebami szkoły, wynikającymi min, z ewaluacji pracy placówki

6. Dyrektor szkoły/placówki w porozumieniu z dyrektorem Poradni ustala do końca czerwca zakres współpracy i harmonogram działań na następny rok szkolny. Harmonogram ten powinien uwzględniać możliwości etatowe Poradni oraz potrzebę realizowania na dotychczasowym poziomie zadań statutowych, związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, a także pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu uczniom, jak również udzielaniem nauczycielom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem dzieci i młodzieży. 

7. Biorąc pod uwagę wielość zadań realizowanych dotychczas przez Poradnię wdrożenie wspomagania  nie powinno odbywać się kosztem wydłużenia czasu oczekiwania ucznia danej szkoły/placówki na diagnozę i pomoc bezpośrednią dla dzieci, młodzieży, rodziców.

8.  Zasady współpracy i wzajemny zakres zadań określa porozumienie zawarte między  stronami nawiązującymi współpracę.

IV. Udzielanie informacji o dziecku/  uczniu, znajdującym się pod opieką poradni 

 1. Pracownicy poradni, którzy badali dziecko, mogą omówić treść opinii/orzeczenia  z wychowawcą/nauczycielami, jeżeli rodzice /opiekunowie prawni  dziecka dostarczyli opinię/orzeczenie do szkoły.
 2. Informacji dotyczących realizacji zaleceń zawartych w opiniach/orzeczeniach udziela pracownikowi poradni, dyrektor szkoły lub placówki, pedagog szkolny,  wychowawca, ewentualnie nauczyciel przedmiotowy.
 3. Pracownicy poradni, którzy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i rodzinom mogą omówić funkcjonowanie dziecka z wychowawcą, nauczycielami uczącymi, dyrektorem, pedagogiem szkolnym, jeżeli rodzice dziecka wyrażą na to zgodę.
 4. Nie udziela się informacji o dzieciach i rodzicach telefonicznie .

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej