Procedura przyjmowania klientów

              

PROCEDURA PRZYJMOWANIA KLIENTÓW W PORADNI

    PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 13 lutego 2013 r., poz. 199z późn. zm.).

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Pomocy udzielają specjaliści: psycholodzy, pedagodzy , logopedzi, doradcy zawodowi, lekarze konsultanci.

2. Pomoc udzielana jest dzieciom i młodzieży uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.

3. W przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola lub szkoły oraz ich rodziców poradnia udziela stosownej pomocy w przypadku, gdy zamieszkują na terenie działania poradni.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. Nie są wymagane skierowania.

5. Przyjęcie dziecka odbywa się na wniosek rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.

6. Pisemny wniosek ( dostępny w sekretariacie PORADNI lub na stronie poradni) składa się w formie papierowej lub elektronicznej w sekretariacie poradni lub przed badaniem u specjalisty przyjmującego dziecko. We wniosku oprócz danych teleadresowych wnioskodawcy, danych dziecka (imiona, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, nazwa i adres placówki do której uczęszcza )należy wpisać jego nr PESEL .Do wniosku można dołączyć wyniki badań specjalistycznych, opinie z przedszkola/ szkoły i inną posiadana dokumentację istotną dla zgłaszanego problemu.

7.  Rodzic/ opiekun prawny/ pełnoletni uczeń  może wnioskować o:

  • przeprowadzenie badań diagnostycznych,
  • udzielenie porady/ konsultacji
  • udzielenie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
  • wydanie opinii po przeprowadzonych badaniach psychologicznych ,pedagogicznych, lekarskich,
  • wydanie informacji o wynikach diagnozy specjalistycznej,
  • wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  • objęcie bezpośrednia pomocą psychologiczno – pedagogiczną ( terapia, zajęcia grupowe); Podstawą zakwalifikowania na terapię jest przeprowadzona wcześniej diagnoza, wskazująca na potrzebę pracy terapeutycznej. Kwalifikowanie do terapii następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń, w ciągu całego roku szkolnego. Podjęcie terapii poprzedzone jest zawarciem kontraktu ( w formie ustnej lub pisemnej) regulującego zasady pracy terapeutycznej, obowiązującego obydwie strony.

8. Wniosek o wydanie opinii , orzeczenia, informacji musi zawierać uzasadnienie.

9. Jeśli do wydania opinii niezbędna jest diagnoza lekarska osoba składająca wniosek, powinna  przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka,  zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

10. W przypadku ubiegania się rodziców o opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub orzeczenie wymagane jest wykonanie badań diagnostycznych ( psycholog/ pedagog/ logopeda), dostarczenie stosownych zaświadczeń lekarskich.

11. Na wizytę w poradni rodzic może umówić dziecko osobiście w sekretariacie poradni.  

12. Zgłoszeń można dokonywać również telefonicznie od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30- 15.30. pod numerami : 32 262- 53-50, 32 262- 38 – 11.

13. Rejestrowanie wizyt u opiekuna placówki lub specjalisty odbywa się zgodnie z kolejnością zgłoszeń na najbliższy wolny termin lub inny dogodny dla klienta.

14. Umówione wcześniej wizyty są potwierdzane przez sekretariat poradni dwa dni przed planowana wizytą.

15. W przypadku konieczności zmiany terminu badania  z przyczyn obiektywnych zaistniałych po stronie pracownika lub dziecka kolejny termin jest wyznaczany w pierwszym możliwym dniu.

16. Ze względów organizacyjnych należy jak najwcześniej informować sekretariat poradni o konieczności odwołania lub zmiany terminu wizyty.

17. W sytuacjach nagłych, wymagających podjęcia interwencji kryzysowej termin wyznaczany jest poza kolejnością , w najbliższym możliwym terminie.

18. Na pierwszy umówiony termin spotkania rodzic/ opiekun prawny zgłasza się z niepełnoletnim dzieckiem osobiście. Na kolejne wizyty z dzieckiem  może przychodzić z osobą dorosłą  upoważnioną przez rodzica. Upoważnienie powinno być pisemne i zawierać dane personalne osoby upoważnionej, serie i nr dowodu osobistego, podpis osoby upoważniającej. Osoba upoważniona nie może podpisać wniosku o udzielenie form pomocy.

19. Dla rzetelności diagnozy niezbędna jest dobra kondycja psychofizyczna dziecka (powinno być zdrowe, jeśli dziecko nosi okulary, aparat słuchowy powinno je mieć ze sobą).

20. W przypadku młodzieży pełnoletniej obecność rodziców nie jest konieczna, ale wskazana ze względów diagnostycznych.

21. Poradnia zapewnia wszystkim klientom atmosferę bezpieczeństwa, dyskrecji i poszanowania ich praw.

22. Przekazanie informacji dotyczącej dziecka i zasięganie opinii o dziecku na terenie przedszkola/ szkoły  odbywa się za wyrażoną pisemnie zgodą rodziców/ opiekunów prawnych.

23. Wszystkich pracowników poradni (zarówno merytorycznych, jak i administracji i obsługi) obowiązuje tajemnica służbowa. Wyjątek od zasady poufności zapisanej w Kodeksie Etyki stanowią sytuacje, w których doszło do naruszenia prawa (przestępstwo) lub takie, w których zagrożone jest życie lub zdrowie klientów poradni lub innych osób.

 

Dąbrowa Górnicza, dn.14.06.2022r

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej