Procedura wydawania Orzeczeń i Opinii o WWR

PROCEDURA

WYDAWANIA ORZECZEŃ I OPINII

O WCZESNYM WSPOMAGANIU ROZWOJU

PRZEZ ZESPOŁY ORZEKAJĄCE

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

 

PODSTAWA PRAWNA 

  • art. 127 ust. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
  • Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz.U.z 2017r.poz. 1743 ),

 

1. Zespoły wydają orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie działania poradni oraz dla dzieci niekorzystających z wychowania przedszkolnego, dzieci i młodzież nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka zamieszkałych w Dąbrowie Górniczej.

2. Zespoły  orzekające powołane przez dyrektora poradni wydają następujące rodzaje orzeczeń i opinii:

- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Orzeczenia wydaje się uczniom:

  • z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym)
  • niesłyszącym i słabosłyszącym
  • niewidzącym i słabowidzącym
  • z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi    

- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie.

- orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.

- orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

- orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

- opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci  od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 oraz w przypadku nieuwzględnienia wniosku rodzica :

- orzeczenia o braku potrzeby kształcenia specjalnego, braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, braku potrzeby nauczania indywidualnego, braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. 

3.  Wnioski mogą składać wyłącznie rodzice, prawni opiekunowie, a w przypadku młodzieży po ukończeniu 18 roku życia również pełnoletni uczniowie, zwani dalej wnioskodawcami.

4.  Wniosek musi bezwzględnie spełniać wymogi formalne określone w § 6 ust. 1 i w § 6 ust. Rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz.U.z 2017r. poz. 1743 ).

5.  W razie potrzeby wydania dziecku jednocześnie dwóch rodzajów orzeczeń albo orzeczenia i opinii, wnioskodawca składa jeden wniosek.

6. Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentacje medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie , jeżeli takie zostały wydane.

     Jeżeli złożenie wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii poprzedzone było obserwacjami lub badaniami diagnostycznymi dziecka lub ucznia przeprowadzonymi przez pracowników poradni, wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań przewodniczący zespołu dołącza do wniosku.

7. Jeżeli do wydania orzeczenia lub opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia , wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia.

8. Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca dołącza do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego.

9. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie  zawodowe, wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu, jeżeli zespół, po zapoznaniu sie z dokumentacją o której mowa w pkt. 6 - 8 stwierdzi, że zaświadczenie to jest niezbędne do wydania orzeczenia. Przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia zaświadczenia w terminie nie dłuższym niż 14dni, od dnia otrzymania wezwania.

10. Druki zaświadczeń lekarskich  dostępne są w sekretariacie poradni lub na stronie internetowej poradni www.poradnia.dabrowa.pl

11. Jeżeli wniosek nie zawiera danych o których mowa w pkt. 4 lub wnioskodawca nie dołączył do wniosku niezbędnej dokumentacji , przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub do przedstawienia dokumentacji w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

12. Jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji, o której mowa w pkt. 6-8 , albo dołączona przez niego dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia lub opinii, badania niezbędne do wydania orzeczenia lub opinii przeprowadzają specjaliści wskazani przez przewodniczącego zespołu, odpowiednio do posiadanej specjalności, z wyłączeniem badań niezbędnych do wydania zaświadczenia lekarskiego.

13.  W celu uzyskania informacji o sytuacji  dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia,  przewodniczący zespołu może zwrócić się do właściwego dyrektora z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem.

      O wydanie opinii przez przedszkole, szkołę  może  również zwrócić się wnioskodawca.

14. O terminie  posiedzenia zespołu wnioskodawca zawiadamiany jest w formie pisemnej. Rodzice lub pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.  Na wniosek lub  za  zgodą rodzica oraz  na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą rodzica w posiedzeniu zespołu mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby wymienione w § 4 ust. 4 rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach    psychologiczno – pedagogicznych (Dz.U.z 2017r.poz. 1743).

 15. Jeżeli z treści wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii wynika ,że nie dotyczy on wydania orzeczenia lub opinii , albo jest złożony przez osobę nieuprawnioną, przewodniczący zespołu niezwłocznie zwraca wniosek wraz z wyjaśnieniem przyczyny zwrotu wniosku oraz informacją o możliwym sposobie załatwienia sprawy.

16. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych  oraz opinię wydaje się (odbywa się posiedzenie zespołu orzekającego) w terminie nie dłuższym niż 30 dni , od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku  lub przedstawienia dokumentacji o której mowa w pkt.11.

17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub ucznia  lub złożonością procesu diagnostycznego , orzeczenie lub opinia mogą być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia uzupełnienia wniosku  lub przedstawienia dokumentacji o której mowa w pkt.11.

18. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się (odbywa się posiedzenie zespołu orzekającego) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji zgodnie z pkt. 11.

19. Orzeczenie/opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju  przekazuje się wnioskodawcy  w poradni, za pokwitowaniem  lub na adres wskazany we wniosku w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia /opinii ( daty posiedzenia Zespołu Orzekającego). 

20.  Orzeczenie/opinię przekazuje się w jednym egzemplarzu. Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia lub opinii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważniona przez niego osobę. 

21. Rodzic (opiekun prawny) ma prawo odwołania się od opinii/orzeczenia do Kuratora Oświaty za pośrednictwem  zespołu, który wydał orzeczenie w terminie 14 dni od jego doręczenia.

22. Wszelkie wątpliwości i niejasności dotyczące sprawy danego dziecka należy konsultować (telefonicznie lub osobiście) z przewodniczącym ZO, pedagogiem lub psychologiem zespołu diagnozującego.

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej