Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej jest specjalistyczną placówką oświatową obejmującą opieką dzieci i młodzież w wieku od urodzenia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz ich rodziców i opiekunów, a także nauczycieli, wychowawców szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych z tereniu gminy Dąbrowa Górnicza.

 

Poradnia nasza prowadzona jest przez gminę Dąbrowa Górnicza. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach z Delegaturą w Sosnowcu.

 

Kto może korzystać z pomocy naszej poradni?

 • Dzieci i młodzież uczęszczająca do placówek oświatowych (np. żłobków, przedszkoli, szkół) znajdujących się na terenie Dąbrowy Górniczej. W przypadku małych dzieci nieuczęszczających jeszcze do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie naszego miasta.
 • Dzieci i młodzież w wieku: od momentu urodzenia do ukończenia szkoły średniej.
 • Dzieci i młodzież niepełnoletnia za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych wyrażoną pisemnie w postaci wniosku wypełnionego podczas wizyty w poradni. Na pierwszą wizytę zobowiązany zawsze stawić się rodzic lub opiekun prawny.
 • W przypadku młodzieży pełnoletniej wniosek o przeprowadzenie badania lub objęcie terapią wypełnia sam uczeń.
 • Rodzice i nauczyciele w/ w dzieci.
 • Wizytę w poradni należy wcześniej umówić osobiście lub telefonicznie w sekretariacie.

Uwagi: Pomoc w naszej poradni jest udzielana bezpłatnie! Do skorzystania z pomocy poradni nie potrzeba skierowania lekarskiego, ani skierowania ze strony przedszkola lub szkoły.

 

Jak przygotować się do pierwszej wizyty ?

 

Na pierwszą wizytę należy zabrać ze sobą pesel dziecka. Wskazane jest również przyniesienie książeczki zdrowia, gdyż informacje w niej zawarte pomogą pracownikowi w zebraniu wywiadu o wczesnym rozwoju dziecka.

W przypadku, gdy wizytę w poradni rodzicom lub opiekunom sugerowało przedszkole lub szkoła wskazane jest przyniesienie opinii od nauczyciela, wychowawcy. Opinia taka jest cennym źródłem informacji dla osoby prowadzącej badania, gdyż dotyczy postępów edukacyjnych dziecka i jego zachowań na terenie przedszkola/ szkoły. Prosimy o taką opinię zwłaszcza wówczas, gdy zgłoszenie dotyczy trudności wychowawczych w  placówce oświatowej, trudności w poprawnym pisaniu lub problemów w uczeniu się matematyki.

W sytuacji, gdy dziecko przychodzi na wizytę z opiekunem prawnym prosimy o przedłożenie dokumentu prawnego zaświadczającego o przyznaniu opieki prawnej nad małoletnim.

Jeśli zgłoszenie dotyczy trudności edukacyjnych warto zabrać ze sobą prace plastyczne dziecka (dzieci przedszkolne), zeszyty z j polskiego i matematyki (dzieci szkolne).

W przypadku, gdy u dziecka występują trudności w czytaniu i pisaniu konieczne jest przedstawienie wyniku badania okulistycznego. W przypadku podejrzenia dysleksji także badania słuchu.

 

Wydawanie opinii i orzeczeń

 

O wydanie opinii, orzeczenia lub informacji o wynikach badania dziecka wnioskuje rodzic/ opiekun prawny.

W zależności od powodu zgłoszenia rodzic/ opiekun prawny będzie zobowiązany przez osobę badającą do dostarczenia dodatkowej dokumentacji np. zaświadczenia od lekarza specjalisty, opinii z przedszkola/ szkoły, wyników badania wzroki i/ lub słuchu, kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności ewt. inne. Wydanie stosownego orzeczenia czy opinii będzie zależne od dostarczenia potrzebnych dokumentów oraz od wyników przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich.

 

Poradnia wydaje opinie  w sprawach

 • wczesnego wspomagania rozwoju (dla dzieci niepełnosprawnych: niepełnosprawnych ruchowo w tym z afazją, słabowidzących i niewidomych, słabosłyszących i niesłyszących, z autyzmem , z Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną)
 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej;
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego;
 • spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inna formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą;
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
 • promowania ucznia klasy I lub II klasy podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego;
 • gotowości szkolnej dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym;
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub w placówce;
 • zwolnienia ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją, autyzmem, Zespołem Aspergera,  afazją,  z  niepełnosprawnościami  sprzężonymi z nauki drugiego języka obcego;
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu  nauczania do indywidualnych   potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego  stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych   potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 • udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
 • pierwszeństwa przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej;
 • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego  do pracy;
 • zezwolenie na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonania określonej pracy lub nauki zawodu;
 • braku  przeciwwskazań do wykonania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
 • inne opinie o przebadanych.

 

Poradnia wydaje orzeczenia

 • o potrzebie kształcenia specjalnego (dla dzieci niepełnosprawnych: niepełnosprawnych ruchowo w tym z afazją, słabowidzących i niewidomych, słabosłyszących i niesłyszących, z autyzmem , z Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną) 
 • o potrzebie nauczania indywidualnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły/ realizowanie rocznego obowiązkowego przygotowania do podjęcia obowiązku szkolnego.

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej