§2. Cele, wymagania i zadania poradni

13.Celem działania Poradni jest:

1)Udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz logopedycznej w zakresie rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

2)Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

14.Do zadań Poradni należy w szczególności:

1)diagnozowanie dzieci i młodzieży prowadzone w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu,  a także wskazania sposobu rozwiązania tego problemu;

2)udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

a)prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,

b)udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

c)udzielanie pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

3)realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą  i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli, wychowawców specjalistów w zakresie pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami polegające na:

a)rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I – III szkoły podstawowej

b)planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego,

c)rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;

4)współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

5)współpracy, na wniosek dyrektora placówki oświatowej, rodzica albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego;

6)udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce – pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

7)podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży;

8)prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci
i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

9)udzielaniu we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno–pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.

10)Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek
w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych mające na celu poprawę jakości ich pracy w zakresie:

a)wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;

b)realizacji podstaw programowych;

c)rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;

d)analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminów zewnętrznych oraz potrzeb zdiagnozowanych na podstawie tej analizy,

e)innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.

 

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej