§6. Pracownicy poradni

51.Poradnia realizuje swoje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów. Zadania w zależności od potrzeb mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności doradców zawodowych, lekarzy.

52.Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych określają przepisy Ustawy Karta Nauczyciela.

53.Kwalifikacje pedagogiczne pracowników regulują odrębne przepisy.

54.Pracownicy powinni godnie reprezentować interes Poradni i dbać o dobre imię placówki. Pracownik Poradni winien uzgodnić z dyrektorem Poradni treść wystąpień publicznych lub publikacji w środkach masowego przekazu itp., w których omawia sprawy związane z funkcjonowaniem placówki.

55.Pracownicy pedagogiczni w ramach obowiązującego wymiaru godzin realizują zadania statutowe na terenie Poradni, jak również poza Poradnią, w szczególności w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

56.W Poradni utworzone jest stanowisko Wicedyrektora.

57.Do zadań Wicedyrektora należy:

1)zastępowanie Dyrektora w przypadku jego nieobecności,

2)reprezentowanie poradni w środowisku lokalnym

3)pełnienie nadzoru nad działalnością placówki zgodnie z przydziałem czynności

4)wykonywanie czynności związanych z nadzorem pedagogicznym według ustalonego harmonogramu, organizacja ewaluacji wewnętrznej

5)współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych

6)praca w zespole d/s. kontroli zarządczej

7)zastępca dyrektora ma prawo używania pieczątki imiennej i podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem czynności i kompetencji. 

58.Zakres zadań psychologa, pedagoga - na terenie Poradni:

1)prowadzenie badań diagnostycznych

2)udział w posiedzeniach zespołów orzekających, opracowywanie orzeczeń

3)opracowywanie opinii i informacji o wynikach diagnozy

4)określanie warunków nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, odpowiednich dla uczniów niepełnosprawnych,

5)prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych oraz innych form wsparcia dla dzieci i młodzieży, w tym rozwijanie uzdolnień dzieci i uczniów

6)udzielanie rodzicom pomocy w określaniu potencjału rozwojowego dziecka oraz
w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb np. terapia rodzin, grupy wsparcia, warsztaty, porady i konsultacje, wykłady i prelekcje

7)udzielanie nauczycielom, wychowawcom i innym specjalistom wsparcia merytorycznego w rozpoznawaniu potrzeb i uzdolnień dzieci i młodzieży, rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych poprzez realizowanie odpowiednich form wspomagania (warsztaty, grupy wsparcia, konsultacje, działalność informacyjno–szkoleniowa)

8)prowadzenie działań mediacyjnych

9)współpraca z innymi pracownikami poradni w zakresie ustalania i realizowania form pomocy psychologiczno-pedagogicznej

10)prawidłowe prowadzenie obowiązującej w poradni dokumentacji

11)wykazywanie się w sposób terminowy i rzetelny ze wszystkich powierzonych obowiązków

12)udział w pracy Rady Pedagogicznej

13)doskonalenie umiejętności zawodowych. 

59.Zakres zadań psychologa, pedagoga poza terenem Poradni:

1)systematyczne konsultacje w podległych placówkach (dla dzieci rodziców
i nauczycieli)

2)współpraca z pedagogami /psychologami szkolnymi, nauczycielami, wychowawcami
i specjalistami w ustalaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych
i trudności wychowawczych dzieci i młodzieży i konsultowaniu form pomocy psychologicznej dla uczniów (za zgodą rodziców)

3)pomoc w diagnozowaniu sytuacji wychowawczych w grupach przedszkolnych
i zespołach klasowych w celu rozwiązania problemów wychowawczych i wspierania rozwoju uczniów

4)współpraca przy opracowywaniu IPET-ów oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,

5)podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży

6)prowadzenie edukacji z zakresu ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci, rodziców i nauczycieli

7)wspieranie rodziców w realizacji ich funkcji wychowawczej poprzez prelekcje, grupy wsparcia, warsztaty, konsultacje,

8)prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

9)udzielanie nauczycielom wsparcia merytorycznego- także we współpracy
z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi – udział
w radach pedagogicznych, wykłady, warsztaty

10)Prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek mającego na celu poprawę jakości ich pracy w zakresie ujętym w §2 . 4 obejmującego działania zawarte w §3. 1. pkt. 15 – w odpowiedzi na zgłoszone potrzeby

11)organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów, w celu doskonalenia ich pracy poprzez wymianę doświadczeń

12)współpraca z podmiotami świadczącymi pomoc na rzecz dziecka i rodziny.

60.Zakres zadań logopedy na terenie Poradni

1)prowadzenie badań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej,
a także dzieci kierowanych do wczesnego wspomagania rozwoju i kształcenia specjalnego

2)udział w posiedzeniach zespołów orzekających, sporządzanie diagnoz logopedycznych na potrzeby zespołu

3)sporządzanie opinii i informacji o przebadanych dzieciach wymagających objęcia specjalistycznymi zajęciami logopedycznymi na terenie przedszkoli szkół i placówek

4)prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych w celu stymulowania rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń

5)udzielanie pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i korygowaniu zaburzeń komunikacji językowej

6)udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom, specjalistom
w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz logopedom, prowadzącym zajęcia logopedyczne na terenie szkół i przedszkoli (warsztaty, grupy wsparcia, konsultacje, działalność informacyjno – szkoleniowa)

7)współpraca z psychologami i pedagogami poradni

8)prawidłowe prowadzenie obowiązującej w poradni dokumentacji

9)wykazywanie się w sposób terminowy i rzetelny ze wszystkich powierzonych obowiązków.

10)udział w pracy Rady Pedagogicznej

11)doskonalenie umiejętności zawodowych.
 
61.Zakres zadań logopedy – poza terenem Poradni:

1)prowadzenie badań przesiewowych w przedszkolach i placówkach w celu wczesnego wykrywania wad wymowy

2)systematyczne konsultacje w podległych placówkach (dla rodziców
i nauczycieli)

3)podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej w formie zajęć grupowych

4)wspieranie rodziców w wychowaniu językowym dzieci w formie prelekcji, konsultacji,

5)wspieranie nauczycieli, wychowawców i specjalistów w tym logopedów),
w udzielaniu pomocy psychologiczno–pedagogicznej - udział w posiedzeniach rad pedagogicznych, warsztaty konsultacje

6)prowadzenie działalności informacyjno – szkoleniowej dla rodziców i nauczycieli

7)Prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek mającego na celu poprawę jakości ich pracy w zakresie ujętym w §2 . 4 obejmującego działania zawarte w §3. 1. pkt 15 – w odpowiedzi na zgłoszone potrzeby,

8)organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli
i specjalistów realizujących zajęcia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji językowej, w celu doskonalenia ich pracy poprzez wymianę doświadczeń.

62.Zakres zadań psychologa, pedagoga realizującego obowiązki z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego na terenie Poradni:

1)pomoc młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej

a)diagnoza indywidualnych uzdolnień, predyspozycji zawodowych i zainteresowań młodzieży

b)prowadzenie grupowych badań zawodowych z zastosowaniem metod poradnictwa zawodowego

2)prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży

3)realizacja zajęć warsztatowych aktywizujących wybór szkoły i zawodu

4)pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu młodzieży z ograniczeniami zdrowotnymi - orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego i opiniowanie
o pierwszeństwie w przyjęciu do szkoły

5)opiniowanie w sprawie kontynuowania nauki w szkole przysposobienia zawodowego dla uczniów nierokujących nadziei na ukończenie szkoły dla dzieci i młodzieży

6)wspieranie rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci - udzielanie im pomocy w rozpoznawaniu potrzeb i zainteresowań, ich predyspozycji fizycznych i psychicznych

7)udzielanie pomocy merytorycznej w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego nauczycielom, wychowawcom, specjalistom realizującym pomoc psychologiczno – pedagogiczną w tym obszarze na terenie szkół;

8)gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych
i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia uczniom, rodzicom
i nauczycielom

9)prawidłowe prowadzenie obowiązującej w Poradni dokumentacji

10)wywiązywanie się w sposób terminowy i rzetelny ze wszystkich powierzonych obowiązków

11)doskonalenie umiejętności zawodowych.

63.Zakres zadań psychologa, pedagoga realizującego obowiązki z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego poza terenem Poradni:

1)systematyczne konsultacje w szkołach (dla uczniów, rodziców i nauczycieli realizujących zadania z zakresu pomocy w wyborze szkoły i zawodu)

2)realizowanie grupowych zajęć warsztatowych dla młodzieży mających na celu aktywizowanie wyboru kierunku kształcenia i zawodu

3)wspieranie nauczycieli w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży

4)promowanie wartości edukacji przez całe życie

5)wspieranie rodziców – prowadzenie prelekcji i wykładów na temat determinantów optymalnego wyboru szkoły i zawodu

6)prowadzenie działalności informacyjnej dla uczniów, rodziców i nauczycieli

7)współpraca z innymi instytucjami świadczącymi pomoc młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

8)prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek mającego na celu poprawę jakości ich pracy w zakresie ujętym w §2. 4 obejmujące działania zawarte w §3. 1. pkt. 15 – w odpowiedzi na zgłoszone potrzeby,

9)organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, doradców zawodowych i nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w celu doskonalenia ich pracy poprzez wymianę doświadczeń.

64.Pracownicy Poradni realizują swoje zadania także w środowisku rodzinnym,
w przypadku stanu zdrowia ucznia uniemożliwiającego dotarcie na badania diagnostyczne, badania wykonywane są na terenie jego domu.

65.Pracownicy Poradni zobowiązani są również do realizowania innych zadań uwzględniających potrzeby klientów poradni i środowiska lokalnego.

66.Pracownicy Poradni są odpowiedzialni za jakość swojej pracy, poprawność merytoryczną diagnozy, dobór metod diagnostycznych i terapeutycznych, bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci i młodzieży, przestrzeganie Kodeksu Etycznego Pracowników Pedagogicznych oraz przepisów o ochronie danych osobowych.

67.Szczegółowy zakres zadań pracowników pedagogicznych Poradni Dyrektor zgodnie z kwalifikacjami pracownika, jego stanowiskiem pracy na każdy rok szkolny z uwzględnieniem planu pracy.

68.Pracownicy pedagogiczni mają prawo do :

1)prowadzenia badań diagnostycznych zgodnie z zalecanymi metodami,
z indywidualnym ich doborem

2)prowadzenia zajęć terapeutycznych wg swojej koncepcji

3)wypoczynku określonego w rocznym planie urlopów w wymiarze 35 dni roboczych. W przypadku rozwiązania lub ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego.

4)nagród, wyróżnień i odznaczeń.

69.W Poradni zatrudnia się lekarzy – konsultantów.

70.Zakres zadań lekarza:

1)prowadzenie konsultacji lekarskiej dla dzieci, uczniów i młodzieży oraz ich rodziców

2)udział w Zespole Orzekającym

3)konsultacje z lekarzami specjalistami wydającymi zaświadczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, nauczania indywidualnego oraz kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno–wychowawczych .

71.W Poradni zatrudnieni są pracownicy niepedagogiczni na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych.

72.Kwestie zatrudnienia, zwalniania i praw do urlopu wypoczynkowego pracowników niepedagogicznych reguluje Kodeks Pracy.

73.Zakres zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym.

1)wykonywanie czynności administracyjnych zgodnie z powierzonym stanowiskiem
i szczegółowym zakresem czynności

2)znajomość i przestrzeganie Regulaminu Pracy, Statutu Poradni, przepisów BHP
i przepisów przeciwpożarowych, Kodeksu Etycznego, przepisów o ochronie danych osobowych

3)ewidencjonowanie i prowadzenie właściwej dokumentacji

4)dbałość o porządek, odpowiednią organizację stanowiska pracy, zabezpieczenie wyposażenia przed zniszczeniem i kradzieżą

5)wykonywanie dodatkowych zadań powierzonych przez przełożonych.

74.Zakres zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku pomocniczym:

1)wykonywanie czynności obsługi zgodnie z powierzonym stanowiskiem
i szczegółowym zakresem czynności

2)znajomość i przestrzeganie Regulaminu pracy, Statutu, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych, przepisów o ochronie danych osobowych i Kodeksu Etycznego

3)troska o czystość i ład, konserwację sprzętu, zabezpieczenie majątku poradni przed zniszczeniem i kradzieżą

4)dbałość o porządek, odpowiednią organizację i zabezpieczenie stanowiska pracy

5)wykonywanie dodatkowych zadań powierzonych przez przełożonych.

75.Szczegółowy zakres obowiązków odpowiedzialności i uprawnień pracowników niepedagogicznych ustala Dyrektor Poradni.

76.Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy i pod nadzorem specjalistów poradni.

1)Wolontariuszem w Poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była skazana
za umyślne przestępstwo i przeciwko której nie toczy się postępowanie karne.

2)Dyrektor Poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające szczegółowo zakres, sposób i czas wykonywania zadań oraz zobowiązanie do nieujawniania informacji dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy Poradni.

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej