§6. Pracownicy poradni

51. Poradnia realizuje swoje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów. Zadania w zależności od potrzeb mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności doradców zawodowych, lekarzy.

52. Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych określają przepisy Ustawy Karta Nauczyciela.

53. Kwalifikacje pedagogiczne pracowników regulują odrębne przepisy.

54. Pracownicy powinni godnie reprezentować interes Poradni i dbać o dobre imię placówki. Pracownik Poradni winien uzgodnić z dyrektorem Poradni treść wystąpień publicznych lub publikacji w środkach masowego przekazu itp., w których omawia sprawy związane z funkcjonowaniem placówki.

55. Pracownicy pedagogiczni w ramach obowiązującego wymiaru godzin realizują zadania statutowe na terenie Poradni, jak również poza Poradnią, w szczególności w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

56. W Poradni utworzone jest stanowisko Wicedyrektora.

57. Do zadań Wicedyrektora należy:

1)    zastępowanie Dyrektora w przypadku jego nieobecności,

2)    reprezentowanie poradni w środowisku lokalnym

3)    pełnienie nadzoru nad działalnością placówki zgodnie z przydziałem czynności

4)    wykonywanie czynności związanych z nadzorem pedagogicznym według ustalonego harmonogramu, organizacja ewaluacji wewnętrznej

5)    współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych

6)    praca w zespole d/s. kontroli zarządczej

7)    zastępca dyrektora ma prawo używania pieczątki imiennej i podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem czynności i kompetencji. 

58. Zakres zadań psychologa, pedagoga - na terenie Poradni:

1)    prowadzenie badań diagnostycznych

2)    udział w posiedzeniach zespołów orzekających, opracowywanie orzeczeń

3)    opracowywanie opinii i informacji o wynikach diagnozy

4)    określanie warunków nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, odpowiednich dla uczniów niepełnosprawnych,

5)    prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych oraz innych form wsparcia dla dzieci i młodzieży, w tym rozwijanie uzdolnień dzieci i uczniów

6)    udzielanie rodzicom pomocy w określaniu potencjału rozwojowego dziecka oraz
w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb np. terapia rodzin, grupy wsparcia, warsztaty, porady i konsultacje, wykłady i prelekcje

7)    udzielanie nauczycielom, wychowawcom i innym specjalistom wsparcia merytorycznego w rozpoznawaniu potrzeb i uzdolnień dzieci i młodzieży, rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych poprzez realizowanie odpowiednich form wspomagania (warsztaty, grupy wsparcia, konsultacje, działalność informacyjno–szkoleniowa)

8)    prowadzenie działań mediacyjnych

9)    współpraca z innymi pracownikami poradni w zakresie ustalania i realizowania form pomocy psychologiczno-pedagogicznej

10)    prawidłowe prowadzenie obowiązującej w poradni dokumentacji

11)    wykazywanie się w sposób terminowy i rzetelny ze wszystkich powierzonych obowiązków

12)    udział w pracy Rady Pedagogicznej

13)    doskonalenie umiejętności zawodowych. 

59. Zakres zadań psychologa, pedagoga poza terenem Poradni:

1)    systematyczne konsultacje w podległych placówkach (dla dzieci rodziców
i nauczycieli)

2)    współpraca z pedagogami /psychologami szkolnymi, nauczycielami, wychowawcami
i specjalistami w ustalaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych
i trudności wychowawczych dzieci i młodzieży i konsultowaniu form pomocy psychologicznej dla uczniów (za zgodą rodziców)

3)    pomoc w diagnozowaniu sytuacji wychowawczych w grupach przedszkolnych
i zespołach klasowych w celu rozwiązania problemów wychowawczych i wspierania rozwoju uczniów

4)    współpraca przy opracowywaniu IPET-ów oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,

5)    podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży

6)    prowadzenie edukacji z zakresu ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci, rodziców i nauczycieli

7)    wspieranie rodziców w realizacji ich funkcji wychowawczej poprzez prelekcje, grupy wsparcia, warsztaty, konsultacje,

8)    prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

9)    udzielanie nauczycielom wsparcia merytorycznego- także we współpracy
z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi – udział
w radach pedagogicznych, wykłady, warsztaty

10) Prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek mającego na celu poprawę jakości ich pracy w zakresie ujętym w §2 . 4 obejmującego działania zawarte w §3. 1. pkt. 15 – w odpowiedzi na zgłoszone potrzeby

11)    organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów, w celu doskonalenia ich pracy poprzez wymianę doświadczeń

12)    współpraca z podmiotami świadczącymi pomoc na rzecz dziecka i rodziny.

60. Zakres zadań logopedy na terenie Poradni

1)    prowadzenie badań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej,
a także dzieci kierowanych do wczesnego wspomagania rozwoju i kształcenia specjalnego

2)    udział w posiedzeniach zespołów orzekających, sporządzanie diagnoz logopedycznych na potrzeby zespołu

3)    sporządzanie opinii i informacji o przebadanych dzieciach wymagających objęcia specjalistycznymi zajęciami logopedycznymi na terenie przedszkoli szkół i placówek

4)    prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych w celu stymulowania rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń

5)    udzielanie pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i korygowaniu zaburzeń komunikacji językowej

6)    udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom, specjalistom
w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz logopedom, prowadzącym zajęcia logopedyczne na terenie szkół i przedszkoli (warsztaty, grupy wsparcia, konsultacje, działalność informacyjno – szkoleniowa)

7)    współpraca z psychologami i pedagogami poradni

8)    prawidłowe prowadzenie obowiązującej w poradni dokumentacji

9)    wykazywanie się w sposób terminowy i rzetelny ze wszystkich powierzonych obowiązków.

10)    udział w pracy Rady Pedagogicznej

11)    doskonalenie umiejętności zawodowych.
 
61. Zakres zadań logopedy – poza terenem Poradni:

1)    prowadzenie badań przesiewowych w przedszkolach i placówkach w celu wczesnego wykrywania wad wymowy

2)    systematyczne konsultacje w podległych placówkach (dla rodziców
i nauczycieli)

3)    podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej w formie zajęć grupowych

4)    wspieranie rodziców w wychowaniu językowym dzieci w formie prelekcji, konsultacji,

5)    wspieranie nauczycieli, wychowawców i specjalistów w tym logopedów),
w udzielaniu pomocy psychologiczno–pedagogicznej - udział w posiedzeniach rad pedagogicznych, warsztaty konsultacje

6)    prowadzenie działalności informacyjno – szkoleniowej dla rodziców i nauczycieli

7)    Prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek mającego na celu poprawę jakości ich pracy w zakresie ujętym w §2 . 4 obejmującego działania zawarte w §3. 1. pkt 15 – w odpowiedzi na zgłoszone potrzeby,

8)    organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli
i specjalistów realizujących zajęcia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji językowej, w celu doskonalenia ich pracy poprzez wymianę doświadczeń.

62. Zakres zadań psychologa, pedagoga realizującego obowiązki z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego na terenie Poradni:

1)    pomoc młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej

a)    diagnoza indywidualnych uzdolnień, predyspozycji zawodowych i zainteresowań młodzieży

b)    prowadzenie grupowych badań zawodowych z zastosowaniem metod poradnictwa zawodowego

2)    prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży

3)    realizacja zajęć warsztatowych aktywizujących wybór szkoły i zawodu

4)    pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu młodzieży z ograniczeniami zdrowotnymi - orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego i opiniowanie
o pierwszeństwie w przyjęciu do szkoły

5)    opiniowanie w sprawie kontynuowania nauki w szkole przysposobienia zawodowego dla uczniów nierokujących nadziei na ukończenie szkoły dla dzieci i młodzieży

6)    wspieranie rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci - udzielanie im pomocy w rozpoznawaniu potrzeb i zainteresowań, ich predyspozycji fizycznych i psychicznych

7)    udzielanie pomocy merytorycznej w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego nauczycielom, wychowawcom, specjalistom realizującym pomoc psychologiczno – pedagogiczną w tym obszarze na terenie szkół;

8)    gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych
i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia uczniom, rodzicom
i nauczycielom

9)    prawidłowe prowadzenie obowiązującej w Poradni dokumentacji

10)    wywiązywanie się w sposób terminowy i rzetelny ze wszystkich powierzonych obowiązków

11)    doskonalenie umiejętności zawodowych.

63. Zakres zadań psychologa, pedagoga realizującego obowiązki z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego poza terenem Poradni:

1)    systematyczne konsultacje w szkołach (dla uczniów, rodziców i nauczycieli realizujących zadania z zakresu pomocy w wyborze szkoły i zawodu)

2)    realizowanie grupowych zajęć warsztatowych dla młodzieży mających na celu aktywizowanie wyboru kierunku kształcenia i zawodu

3)    wspieranie nauczycieli w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży

4)    promowanie wartości edukacji przez całe życie

5)    wspieranie rodziców – prowadzenie prelekcji i wykładów na temat determinantów optymalnego wyboru szkoły i zawodu

6)    prowadzenie działalności informacyjnej dla uczniów, rodziców i nauczycieli

7)    współpraca z innymi instytucjami świadczącymi pomoc młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

8)    prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek mającego na celu poprawę jakości ich pracy w zakresie ujętym w §2. 4 obejmujące działania zawarte w §3. 1. pkt. 15 – w odpowiedzi na zgłoszone potrzeby,

9)    organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, doradców zawodowych i nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w celu doskonalenia ich pracy poprzez wymianę doświadczeń.

64. Pracownicy Poradni realizują swoje zadania także w środowisku rodzinnym,
w przypadku stanu zdrowia ucznia uniemożliwiającego dotarcie na badania diagnostyczne, badania wykonywane są na terenie jego domu.

65. Pracownicy Poradni zobowiązani są również do realizowania innych zadań uwzględniających potrzeby klientów poradni i środowiska lokalnego.

66. Pracownicy Poradni są odpowiedzialni za jakość swojej pracy, poprawność merytoryczną diagnozy, dobór metod diagnostycznych i terapeutycznych, bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci i młodzieży, przestrzeganie Kodeksu Etycznego Pracowników Pedagogicznych oraz przepisów o ochronie danych osobowych.

67. Szczegółowy zakres zadań pracowników pedagogicznych Poradni Dyrektor zgodnie z kwalifikacjami pracownika, jego stanowiskiem pracy na każdy rok szkolny z uwzględnieniem planu pracy.

68. Pracownicy pedagogiczni mają prawo do :

1)    prowadzenia badań diagnostycznych zgodnie z zalecanymi metodami,
z indywidualnym ich doborem

2)    prowadzenia zajęć terapeutycznych wg swojej koncepcji

3)    wypoczynku określonego w rocznym planie urlopów w wymiarze 35 dni roboczych. W przypadku rozwiązania lub ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego.

4)    nagród, wyróżnień i odznaczeń.

69. W Poradni zatrudnia się lekarzy – konsultantów.

70. Zakres zadań lekarza:

1)    prowadzenie konsultacji lekarskiej dla dzieci, uczniów i młodzieży oraz ich rodziców

2)    udział w Zespole Orzekającym

3)    konsultacje z lekarzami specjalistami wydającymi zaświadczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, nauczania indywidualnego oraz kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno–wychowawczych .

71. W Poradni zatrudnieni są pracownicy niepedagogiczni na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych.

72. Kwestie zatrudnienia, zwalniania i praw do urlopu wypoczynkowego pracowników niepedagogicznych reguluje Kodeks Pracy.

73. Zakres zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym.

1)    wykonywanie czynności administracyjnych zgodnie z powierzonym stanowiskiem
i szczegółowym zakresem czynności

2)    znajomość i przestrzeganie Regulaminu Pracy, Statutu Poradni, przepisów BHP
i przepisów przeciwpożarowych, Kodeksu Etycznego, przepisów o ochronie danych osobowych

3)    ewidencjonowanie i prowadzenie właściwej dokumentacji

4)    dbałość o porządek, odpowiednią organizację stanowiska pracy, zabezpieczenie wyposażenia przed zniszczeniem i kradzieżą

5)    wykonywanie dodatkowych zadań powierzonych przez przełożonych.

 74. Zakres zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku pomocniczym:

1)    wykonywanie czynności obsługi zgodnie z powierzonym stanowiskiem
i szczegółowym zakresem czynności

2)    znajomość i przestrzeganie Regulaminu pracy, Statutu, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych, przepisów o ochronie danych osobowych i Kodeksu Etycznego

3)    troska o czystość i ład, konserwację sprzętu, zabezpieczenie majątku poradni przed zniszczeniem i kradzieżą

4)    dbałość o porządek, odpowiednią organizację i zabezpieczenie stanowiska pracy

5)    wykonywanie dodatkowych zadań powierzonych przez przełożonych.

 75. Szczegółowy zakres obowiązków odpowiedzialności i uprawnień pracowników niepedagogicznych ustala Dyrektor Poradni.

76. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy i pod nadzorem specjalistów poradni.

1)    Wolontariuszem w Poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była skazana
za umyślne przestępstwo i przeciwko której nie toczy się postępowanie karne.

2)    Dyrektor Poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające szczegółowo zakres, sposób i czas wykonywania zadań oraz zobowiązanie do nieujawniania informacji dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy Poradni.

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej