§5. Organizacja pracy poradni

 

41.Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Poradni, opracowany przez Dyrektora Poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni - do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz Organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący poradnię do dnia 25 maja danego roku.

42.W arkuszu organizacji Poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, stopień awansu zawodowego oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

43.Wewnętrzną organizację pracy Poradni warunkuje wiek dzieci i młodzieży, charakter zgłaszanego problemu oraz podział szkół i przedszkoli pomiędzy pracowników pedagogicznych Poradni.

44.Praca Poradni zorganizowana jest w działach. W zależności od potrzeb, pracownicy działów współpracują ze sobą w udzielaniu pomocy psychologiczno–pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom, nauczycielom i wychowawcom.

45.W Poradni mogą być powoływane doraźne zespoły do realizacji zadań.

46.Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

47.Poradnia działa przez pięć dni w tygodniu.

48.Dzienny czas pracy Poradni ustala Dyrektor za zgodą Organu Prowadzącego.

49.Pracownicy pedagogiczni Poradni wykonują zadania ujęte w rocznych planach pracy poradni zgodnie z przydziałem czynności.

50.Organizację wewnętrzną pracy Poradni reguluje Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej.

 

 

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej