§7. Dokumentacja poradni

77.Poradnia prowadzi następującą dokumentację :

1)wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni zawierający nr nadany przez Poradnię przy zgłoszeniu, imię (imiona) i nazwisko dziecka lub pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer PESEL a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania

2)rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer porządkowy, numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich wydania

3)inną dokumentację działalności statutowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

78.Dokumentacja, o której mowa w ust.1 pkt. 1 jest prowadzona w formie elektronicznej za zgodą Organu Prowadzącego.

79.Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji uwzględniają regulacje zawarte
w odrębnych przepisach

 

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej