§4. Organy poradni

26.Organami Poradni są:

1)Dyrektor Poradni

2)Rada Pedagogiczna.

27.Dyrektor Poradni:

1)kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz,

2)współpracuje z Radą Pedagogiczną, organem prowadzącym, organem sprawującym zewnętrzny nadzór pedagogiczny, dyrektorami placówek oświatowych, związkami zawodowymi, różnymi stowarzyszeniami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

28.Do zadań Dyrektora Poradni należy:

1)kierowanie bieżącą działalnością poradni

2)sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego

3)przewodniczenie posiedzeniom Rady Pedagogicznej oraz zespołu orzekającego

4)realizacja uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach kompetencji stanowiących i wstrzymywanie uchwał niezgodnych z przepisami. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Poradnię oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

5)umożliwianie pracownikom poradni korzystania z różnych form doskonalenia zawodowego

6)oddziaływanie na postawę etyczną pracowników, motywowanie ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

7)dbałość o majątek poradni, prawidłowe wykorzystanie przyznanych poradni środków finansowych

8)zapewnienie klientom i pracownikom Poradni warunków bezpieczeństwa i higieny pracy , organizowanie szkoleń w zakresie BHP dla pracowników, a także nadzór nad przestrzeganiem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

9)koordynowanie pracy organów poradni, działów oraz pracowników pedagogicznych, urzędniczych i pomocniczych

10)sprawowanie kontroli zarządczej

11)egzekwowanie przestrzegania zasad dyscypliny pracy

12)wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

29.Dyrektor Poradni ma prawo do:

1)wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Poradni

2)zatrudniania i zwalniania wszystkich pracowników Poradni, zawierania umów
z wolontariuszami

3)premiowania i nagradzania pracowników oraz wymierzania kar porządkowych

4)decydowania o wewnętrznej organizacji pracy Poradni i jej bieżącym funkcjonowaniu

5)dysponowania środkami finansowymi przyznanymi na działalność Poradni

6)podpisywania dokumentów i korespondencji

7)występowania z wnioskiem do organu prowadzącego o powierzenie stanowiska wicedyrektora innemu pracownikowi pedagogicznemu Poradni

8)występowanie z wnioskami (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej) o nagrody i odznaczenia dla pracowników Poradni

9)delegowania uprawnień pracownikom Poradni.

30.Dyrektor odpowiada za:

1)poziom dydaktyczny i organizacyjny placówki

2)zgodność funkcjonowania Poradni z przepisami prawa oświatowego i niniejszego Statutu

3)celowe wykorzystanie środków zapewnionych na działalność Poradni

4)zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji Poradni i spraw pracowniczych.

31.Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Poradni. W jej skład wchodzą :

1)Dyrektor jako przewodniczący

2)Pracownicy pedagogiczni.

32.W zebraniach Rady Pedagogicznej lub w określonych punktach tych zebrań mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni przedstawiciele organu prowadzącego i organu nadzorującego Poradnię, nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy poradni zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych  i pomocniczych.

33.Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy :

1)Zatwierdzanie planów pracy;

2)Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w Poradni ;

3)Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników;

4)Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Poradni;

5)Zatwierdzanie do realizacji programów własnych opracowanych przez pracowników pedagogicznych Poradni;

34.Rada Pedagogiczna opiniuje:

1)organizację pracy Poradni, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład  zajęć

2)projekt planu finansowego

3)wnioski Dyrektora o przyznanie pracownikom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień

4)propozycje Dyrektora w sprawach przydziału pracownikom pedagogicznym stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć ponadwymiarowych

5)kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w Poradni.

35.Rada Pedagogiczna może wystąpić do Organu Prowadzącego, z wnioskiem o   odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie Wicedyrektora Poradni.

36.Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów,
  w obecności co najmniej połowy jej członków.

37.Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

38.Pracownicy są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste badanych, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Poradni.

39.Rada Pedagogiczna prowadzi swoją działalność w oparciu o ustalony Regulamin Rady Pedagogicznej.

40.Dyrektor Poradni i wszyscy pracownicy dbają o atmosferę pracy, sprzyjającą realizacji celów i zadań poradni.

1)W razie zaistnienia sytuacji konfliktowej pomiędzy Dyrektorem a Radą Pedagogiczną, problem powinien być rozpatrzony i rozstrzygnięty na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

2)W przypadku nierozstrzygniętego sporu między dyrektorem a pracownikiem dyrektor,
w uzgodnieniu z radą pedagogiczna powołuje zespół negocjacyjny

3)Sprawy sporne między pracownikami rozstrzyga Dyrektor Poradni. W sytuacjach szczególnych może powołać zespół negocjacyjny lub wyznaczyć mediatora spośród członków Rady Pedagogicznej.

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej