§4. Organy poradni

26. Organami Poradni są:

1)    Dyrektor Poradni

2)    Rada Pedagogiczna.

27. Dyrektor Poradni:

1)    kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz,

2)  współpracuje z Radą Pedagogiczną, organem prowadzącym, organem sprawującym zewnętrzny nadzór pedagogiczny, dyrektorami placówek oświatowych, związkami zawodowymi, różnymi stowarzyszeniami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

28. Do zadań Dyrektora Poradni należy:

1)    kierowanie bieżącą działalnością poradni

2)    sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego

3)    przewodniczenie posiedzeniom Rady Pedagogicznej oraz zespołu orzekającego

4)   realizacja uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach kompetencji stanowiących i wstrzymywanie uchwał niezgodnych z przepisami. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Poradnię oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

5)   umożliwianie pracownikom poradni korzystania z różnych form doskonalenia zawodowego

6)   oddziaływanie na postawę etyczną pracowników, motywowanie ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

7)    dbałość o majątek poradni, prawidłowe wykorzystanie przyznanych poradni środków finansowych

8)    zapewnienie klientom i pracownikom Poradni warunków bezpieczeństwa i higieny pracy , organizowanie szkoleń w zakresie BHP dla pracowników, a także nadzór nad przestrzeganiem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

9)    koordynowanie pracy organów poradni, działów oraz pracowników pedagogicznych, urzędniczych i pomocniczych

10)    sprawowanie kontroli zarządczej

11)    egzekwowanie przestrzegania zasad dyscypliny pracy

12)    wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

29. Dyrektor Poradni ma prawo do:

1)    wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Poradni

2)    zatrudniania i zwalniania wszystkich pracowników Poradni, zawierania umów
z wolontariuszami

3)    premiowania i nagradzania pracowników oraz wymierzania kar porządkowych

4)    decydowania o wewnętrznej organizacji pracy Poradni i jej bieżącym funkcjonowaniu

5)    dysponowania środkami finansowymi przyznanymi na działalność Poradni

6)    podpisywania dokumentów i korespondencji

7)  występowania z wnioskiem do organu prowadzącego o powierzenie stanowiska wicedyrektora innemu pracownikowi pedagogicznemu Poradni

8)    występowanie z wnioskami (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej) o nagrody i odznaczenia dla pracowników Poradni

9)    delegowania uprawnień pracownikom Poradni.

30. Dyrektor odpowiada za:

1)    poziom dydaktyczny i organizacyjny placówki

2)    zgodność funkcjonowania Poradni z przepisami prawa oświatowego i niniejszego Statutu

3)    celowe wykorzystanie środków zapewnionych na działalność Poradni

4)    zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji Poradni i spraw pracowniczych.

31. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Poradni. W jej skład wchodzą :

1)    Dyrektor jako przewodniczący

2)    Pracownicy pedagogiczni.

32. W zebraniach Rady Pedagogicznej lub w określonych punktach tych zebrań mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni przedstawiciele organu prowadzącego i organu nadzorującego Poradnię, nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy poradni zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych  i pomocniczych.

33. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy :

1)    Zatwierdzanie planów pracy;

2)    Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w Poradni ;

3)   Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników;

4)  Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Poradni;

5)   Zatwierdzanie do realizacji programów własnych opracowanych przez pracowników pedagogicznych Poradni;

34. Rada Pedagogiczna opiniuje:

1)    organizację pracy Poradni, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład  zajęć

2)    projekt planu finansowego

3)    wnioski Dyrektora o przyznanie pracownikom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień

4)   propozycje Dyrektora w sprawach przydziału pracownikom pedagogicznym stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć ponadwymiarowych

5)    kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w Poradni.

35. Rada Pedagogiczna może wystąpić do Organu Prowadzącego, z wnioskiem o   odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie Wicedyrektora Poradni.

36. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów,
  w obecności co najmniej połowy jej członków.

37. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

38. Pracownicy są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste badanych, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Poradni.

39. Rada Pedagogiczna prowadzi swoją działalność w oparciu o ustalony Regulamin Rady Pedagogicznej.

40. Dyrektor Poradni i wszyscy pracownicy dbają o atmosferę pracy, sprzyjającą realizacji celów i zadań poradni.

1)  W razie zaistnienia sytuacji konfliktowej pomiędzy Dyrektorem a Radą Pedagogiczną, problem powinien być rozpatrzony i rozstrzygnięty na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

2)   W przypadku nierozstrzygniętego sporu między dyrektorem a pracownikiem dyrektor,
w uzgodnieniu z radą pedagogiczna powołuje zespół negocjacyjny

3)  Sprawy sporne między pracownikami rozstrzyga Dyrektor Poradni. W sytuacjach szczególnych może powołać zespół negocjacyjny lub wyznaczyć mediatora spośród członków Rady Pedagogicznej.

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej