Kontakt z trudnym rodzicem

KONTAKT  Z TRUDNYM  RODZICEM

 

I. ZALETY  OSOBISTEGO  SPOTKANIA

- poznanie rodziców oraz sytuacji rodzinnej (ew. przyczyn trudności w szkole)

- lepsze poznanie ucznia

- możliwość nawiązania bliższych relacji opartych na zaufaniu i wzajemnym szacunku

- koordynowanie oddziaływań  realizując nadrzędny cel – dobro dziecka

- zasada „szybkiego reagowania”

 

II. SPOTKANIE  -  ORGANIZACJA

 

- jesteśmy gospodarzami - rodziców zapraszamy, a nie wzywamy (PwS 2/2002)

- ważne ustalenie daty – obecność obojga rodziców, spokojnego miejsca

- przypomnienie o spotkaniu                           

- rozluźnienie atmosfery, niewerbalne sygnały życzliwości, przywitanie przez podanie ręki (większość rodziców odczuwa stres)

- traktowanie rodzica jako równoważnego, kompetentnego partnera

- optymalny – okrągły stolik (unikać pozycji za biurkiem, na wprost rodzica)

- wyciszone pomieszczenie (ew. tabliczka „nie przeszkadzać”)

- pilnować czasu (rozgadani rodzice: spojrzeć na zegarek, zamknąć teczkę)

- obecność wychowawcy lub drugiego pedagoga/psychologa

- nastawienie: słuchać rodziców, rodzic jako autorytet, nie mówić o sobie

 

III. OGÓLNE  ZASADY

* przed spotkaniem:

             - zebrać dodatkowe informacje o uczniu od innych nauczycieli

             - obejrzeć dokumentację (ważne precyzyjne zapisy zachowań uczniów)

             - przeprowadzić rozmowę z uczniem

             - przemyśleć problem i sposób przekazania go rodzicom

             - ważna gotowość do zmiany poglądów pod wpływem informacji

                 uzyskanych od rodzica

 

* przedstawienie problemu rodzicom:

             - język dostosowany do rodzica – unikać naukowych, fachowych

                 określeń

             - spokojny ton głosu

             - dobro dziecka jako nadrzędny cel spotkania („niepokoi nas ...”)

             - ważny OPIS  ZACHOWAŃ  negatywnych (trzyma się na uboczu

                     zamiast jest nieśmiały), precyzyjne sformułowanie problemu

             - przedstawić pozytywne cechy dziecka

              - nie dopuścić do zlekceważenia problemu/ trudności ucznia przez

                 rodziców

              - nastawienie na uważne wysłuchanie rodziców (czasem też

                obserwowanie !), ich problemów z dzieckiem, oczekiwań

                (natychmiastowe podanie, których szkoła nie może spełnić)

                  i pomysłów  rozwiązań

              - ważne – co do tej pory robili rodzice/ opiekunowie/ dziadkowie

              - okazać zrozumienie dla emocji

              - dostrzegać i werbalizować podobieństwo naszych poglądów

              - wyrażać odmienne poglądy w sposób spokojny, argumentując swój

                  punkt widzenie, nie zaprzeczać niezgodnościom

              - zaproponować konkretne rozwiązania, wspólny plan działania -

              - wykorzystywać behawioralne podejście do rozwiązania problemu

              - ważna  pomoc rodzicom w wypracowaniu własnych rozwiązań

              - posumować spotkanie ( gdy nadał konflikt – lista niezgodności)

              - zapisać uzgodnienia, ew. zadania do obserwacji do następnego

                spotkania

              - w sytuacjach szczególnie trudnych – informacja dla Dyrektora szkoły

              - zakończyć pozytywnym akcentem – podziękować za przybycie

 

*  unikać:

             - obwiniania rodziców (nie zniechęcić ich, nie przerazić)

             - kategorycznych przedwczesnych ocen, pochopnych diagnoz (Z.

                      Aspergera, ADHD)

             - pouczeń, moralizowania,

             - podkreślania własnego autorytetu i kompetencji

             - porównywania z innymi uczniami, mówienia o innych uczniach             

 

*sytuacje trudne:

            - zalecenie interwencji rodzicielskiej traktowane jako przejaw bezradności pracowników szkoły, zrzucenia całej odpowiedzialności na barki rodzica

            - rodzice czasem oczekują/domagają się gotowych rozwiązań – uniwersalnych i skutecznych

 

IV. TRUDNI  RODZICE  - POSTAWY  I  ZACHOWANIA

       (wg M. Babiuch)

 

- nie traktować jako typologii – zachowanie rodzica może być jednorazowe

- założenie: z rodzicami mamy współpracować, a nie ich wychowywać

 

1.  UNIKANIE  WSPÓŁPRACY

- brak zainteresowania  współpracą – unikanie jej – jawna niechęć => frustracja dla nauczyciela- poczucie lekceważenia, niedocenienia, pozbawienia pomocy (jemu bardziej zależy)

        * brak czasu, energii – praca po godzinach, dyspozycyjność wobec pracodawcy

      

 * lęk, obawy :       

                      a) usłyszą coś niepochlebnego o dziecku - długotrwałe problemy w szkole, niechęć do przypominania, przykre, bolesne emocje przy porównywaniu z innymi, obawa przed reakcjami innych rodziców na wywiadówkach, poczucie mniejszej wartości, odrzucenia, wstyd; „napiętnowanie, że obniża poziom klasy

                      b) obawa przed prośbą, której nie będą mogli spełnić ( brak czasu, umiejętności, inne problemy) -  wypadną źle w roli rodzica („obrona” : nauczyciel jest od uczenia)

                      c) nie dopuszczają myśli, że dziecko ma problemy, nie pogodzili się z tym(np. upośledzenie umysłowe, obniżenie ocen na wyższym etapie edukacyjnym); początkowe ignorowanie problemów jako „przypadkowych, spowodowanych chwilowym złym stanem zdrowia, negatywną oceną nauczyciela” , niezbędny czas do wytworzenia bardziej realistycznego obrazu dziecka

* wywiadówka jako formalność, element szkolnego rytuału, nie widzą sensu

* poczucie, że nie są w szkole mile widziani (wcześniejsze doświadczenie braku czasu lub zbycia przez nauczyciela np. w czasie przerwy

 

2.  BRAK  ZAANGAŻOWANIA  I  ZANIEDBYWANIE  SPRAW DZIECKA

* niezaspokajanie potrzeb biologicznych dziecka (dziecko często o drobnej budowie, z niską wagą, blade, brudne, źle ubrane, brak przyborów, przychodzą niewyspane, głodne,  V chore)

- rodziny patologiczne

- odrzucenie emocjonalne dziecka (niechciane, z wadami, chore, płeć, wygląd)

- nieumiejętność opiekowania się (R. niezaradni, niedojrzali, nie rozumieją potrzeb dziecka, chorzy psychicznie, upośledzeni, uzależnieni, z problemami w pracy,

- styl życia ( nadmierne zaangażowanie w pracę, chęć zachowania niezależności)

- trudne warunki bytowe

- problemy osobiste rodziców

* trudne rozmowy, ale niezbędne (często niepewni, ale zaangażowani,

   z poczuciem winy)

* stanowcze interwencje (ew. zawiadomienie instytucji)

 

3.  NADOPIEKUŃCZOŚĆ

*  dziecko przewlekle chore, z dysfunkcjami, zaburzeniami rozwojowymi

* rodzic: martwi się o zdrowie, samopoczucie, postępy w nauce, bezpieczeństwo

* SKUTKI: - ograniczanie swobody i możliwości dziecka

                    - tłumienie samodzielności, zaradności życiowej, wiary we własne możliwości

- obraz świata jako nieprzyjaznego i pełnego zagrożeń,bierność, brak inicjatywy

       LUB     - egoizm, roszczeniowość, przekonanie o własnej wyjątkowości, nadmierne poczucie własnej wartości, egocentryzm

* przyczyny – poczucie (współ)winy za chorobę lub niepełnosprawność

                    - kompensacja nieakceptowanych społecznie uczuć np. odrzucenie dziecka 

                    - świadomość zagrożeń (nadmierna u starszych – dziadków)

- zaoszczędzić dziecku „kolejnych cierpień”, „zmęczenia”

- przy rezygnacji z pracy (ważnych życiowych decyzji np. II związku ) – poczucie misji, idea nadwartościowa

- psychopatologia: lęk własny (zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność umysłowa), chęć przywiązania do siebie dziecka / bycia potrzebnym, rozszerzony zespół Munchausena

- tylko jeden rodzic tak traktuje dziecko - unikać koalicji z jednym rodzicem

 

4. PERFEKCJONIZM

- bardzo wysokie wymagania wobec dziecka: bardzo poważnie traktują karierę szkolną, brak realizmu w ocenie uzdolnień i możliwości dziecka, często zadania, przekraczające możliwości dziecka ,

- liczne wymagania i postulaty wobec  szkoły ( krytyka, ingerowanie w pracę szkoły; obronne postawy nauczyieli)),

- nie dostrzegają  sukcesów, nie nagradzają wysiłków dziecka (ciągle niezadowoleni, 5 – kto dostał 6?)

*  przyczyny:

- wzorce z własnego domu,

- „dzięki temu tyle osiągnąłem”,

- mit potrzeby zapełnienia dziecku wolnego czasu

- niezaspokojone własne aspiracje

- silna potrzeba osiągnięć

- chęć ukształtowania dziecka na własne podobieństwo

- idealizacja zdolności dziecka

* skutki dla ucznia:

- stała frustracja (co by nie zrobił – to niewystarczające)

- obniżenie poczucia własnej wartości, wiary we własne możliwości (nie spełniają oczekiwań)

- niepewność, lękliwość, przewrażliwienie

- kłopoty z koncentracją uwagi

- spadek poziomu osiągnięć /trudności szkolne

- zaburzenia emocjonalne, dolegliwości psychosomatyczne

- trudności w przystosowaniu społecznym

 

5. RODZIC – NAUCZYCIEL

* dziecko nauczyciela z tej samej szkoły

- testowanie sprawiedliwości wobec niego przez innych uczniów

- poczucie kontroli nauczycieli/pedagogów przez kolegów

 

* rodzic nauczyciel

- prawo do pouczania i krytykowania innych

- tworzenie  „koalicji” na rzecz ulg dla dziecka

- potrzeba kontroli i wywierania wpływu , poczucie wysokich kompetencji(skrzywienie zawodowe?)

- ważne wykorzystywanie cennych uwag i propozycji ; wobec reszty – asertywna postawa podkreślająca autonomię szkoły i naucycieli

 

6. BEZRADNOŚĆ  I  ZDAWANIE  SIĘ  NA  NAUCZYCIELA

- rodzice bezradni, zależni , niezdolni do samodzielnego podejmowania decyzji, niedojrzali, chętni do przerzucania odpowiedzialności na innych

- potrafią uwikłać nauczyciela w porady dotyczące innych sfer życia (jedzenie, spanie, problemy domowe)

- „nauczyciel – terapeuta”: podziękować za zaufanie, docenić wagę problemu, podkreślić brak przygotowania własnego,  podać adresy placówek pomocowych

 

7. RODZICE  SKŁÓCENI

*  dyskusja / spór  przy nauczycielu

- emocjonalne wyzwanie dla pedagoga/nauczyciela

-diagnoza atmosfery wychowawczej w domu dziecka

- rozpoznanie  relacji, koalicji, stosunków z innymi dziećmi,

- lepsze zrozumienie zachowań dziecka

 

*zachować neutralność

- nie wchodzić w rolę arbitra,

- nie wypowiadać sadów, kto ma rację

- nie pouczać jednego na życzenie drugiego („nie czuje się upoważniona”)

 

* łatwiejszy komentarz w sytuacjach

 

- brak informacji - udzielamy

-obie opinie podobne tylko przekazywane w inny sposób – pokazać co ich łączy

- opinie odmienne , ale nie wykluczają się – pokazać, że można je połączyć

* nowe problemy – rodzice w trakcie lub po rozwodzie

 

 

8. WROGOŚĆ,  AGRESYWNOŚĆ,  KŁÓTLIWOŚĆ

* przyczyny:

- wrogość do instytucji własne negatywne doświadczenia frustracji, złego traktowania, porażek

- program nauczania zbyt trudny dla dziecka i dla rodziców (!) - frustracja, że nie potrafi pomóc dziecku

- obwinianie osoby nauczyciela za niepowodzenia dziecka, słabe zainteresowanie, stronniczość, uprzedzenie się, lekceważenie opinii rodziców (PPP!)

- skrywana złość za bycie rodzicem dziecka niepełnosprawnego, zaburzonego, mało zdolnego

- impulsywność rodzica, problem charakterologiczny

 

* zachowanie nauczyciela 

- spokojne wysłuchanie (nie przerywać, nie bronić się, nie sprzeczać) – im dłużej mówi, mamy więcej informacji na odpowiedź

- okazanie zrozumienia

- parafrazowanie

-asertywność (komunikaty Ja)

- przyjąć zarzuty rodzica, obiecać sprawdzenie ich przez tydzień , uzgodnić następne spotkanie

- przygotować się z obserwacji i wiedzy od innych nauczycieli, zapewnić sobie obecność innego pedagoga/wychowawczy/psychologa

- nie ukrywać takich sytuacji (obniżenie poczucia własnej wartości, niepewność, lęki, obniżenie satysfakcji z pracy) – podzielić się z zaufaną osoba, odreagować emocje, przeanalizować sytuację z dystansu

 

 

Literatura:

1. Babiuch M. „Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów?” WSiP SA Warszawa 2002

2. Bajcar E. A. „Naturalni wrogowie”? O relacjach nauczycieli i rodziców”  Psychologia w Szkole  s. 61-70, NR 1/2007

3. Białogórzec J „Dyskretnie, z szacunkiem i dla dobra dziecka” Psychologia w Szkole , s.11-19, NR 4/2005, 

4. Christopher C. J. „Nauczyciel-rodzic. Skuteczne porozumiewanie się” GWP Gdańsk 2004

5. Jagieła J. „Nauczyciele i rodzice, czyli gracze i przegrani” Psychologia w Szkole , s.29-38, NR 4/2005,

6. Jagieła J. „Gry psychologiczne w szkole” RUBIKON, Kraków 2004

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej